dnes je 12.6.2024

Input:

207/2000 Sb., Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 207/2000 Sb., Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 21. června 2000
o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
474/2004 Sb.
(k 24.8.2004)
mění § 6 odst. 1, § 24 odst. 2, § 27 odst. 1 písm. d), a v § 34 doplňuje odst. 2, v § 37 odst. 6 vkládá větu, v § 40 ruší odst. 3, v § 47 doplňuje odst. 3, 4 a 5
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 40 nové znění odst. 1, ruší § 41
59/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
ruší § 22
221/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
ruší § 20 a § 21, v § 47 ruší odst. 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 39
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá novou hlavu VIII
196/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění § 41
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 41 včetně nadpisu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
HLAVA I
OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
§ 1
(1) Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle tohoto zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad”) do rejstříku.
(2) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným známkám, popřípadě jiným zvláštním právním předpisem.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) průmyslovým vzorem vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení,
b) výrobkem průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů,
c) složeným výrobkem výrobek, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,
d) původcem průmyslového vzoru ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem průmyslového vzoru ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor vytvořen.
§ 3
Podmínky ochrany
(1) Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.
(2) Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku, nebo průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněn se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy,
a) jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání výrobku viditelná, a
b) jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy.
(3) Běžným užíváním ve smyslu odstavce 2 písm. a) se rozumí užívání konečným uživatelem, s výjimkou údržbářských, servisních a opravárenských prací.
§ 4
Novost
Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně.
§ 5
Individuální povaha
(1) Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.
(2) Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce.
§ 6
Zpřístupnění veřejnosti
(1) Pro účely posuzování podle
Nahrávám...
Nahrávám...