dnes je 12.6.2024

Input:

263/2016 Sb., Zákon atomový zákon, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 263/2016 Sb., Zákon atomový zákon, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. července 2016
atomový zákon
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění část třetí
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 117; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 226
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 98, § 208 a § 228; nová přechodná ustanovení
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 207 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Díl 1
Předmět úpravy
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom”)1) a Evropské unie2) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu3) a Evropské unie4) a upravuje
a) podmínky mírového využívání jaderné energie,
b) podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací,
c) nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem,
d) schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva,
e) monitorování radiační situace,
f) zvládání radiační mimořádné události,
g) podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření (dále jen „zabezpečení”),
h) požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a
i) výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
(2) Tento zákon se nevztahuje na expoziční situace v důsledku ozáření z
a) minerální vody, která pochází z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, o nichž bylo vydáno osvědčení o zdroji podle jiného právního předpisu,
b) vody určené k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobující méně než 50 osob, pokud není tato voda dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost,
c) přírodního pozadí.
Díl 2
Vymezení některých pojmů
§ 2
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výchozím materiálem
1. uran, zahrnující směs izotopů, vyskytující se v přírodě,
2. uran ochuzený o izotop 235U,
3. thorium,
4. položka uvedená v bodech 1 až 3 ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu, nebo
5. materiál obsahující prvek uvedený v bodech 1 až 3,
b) zvláštním štěpným materiálem
1. izotop 239Pu,
2. izotop 233U,
3. uran obohacený izotopy 235U nebo 233U, nebo
4. materiál obsahující radionuklid uvedený v bodech 1 až 3, není-li výchozím materiálem,
c) jaderným materiálem výchozí materiál, zvláštní štěpný materiál a jiný štěpný materiál, který je významný z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
d) vybranou položkou v jaderné oblasti materiál, zařízení a technologie, včetně softwaru, navrhované a vyráběné k využití v jaderné oblasti,
e) položkou dvojího použití v jaderné oblasti materiál, zařízení a technologie, včetně softwaru, které nejsou navrhovány a vyráběny k využití v jaderné oblasti, ale jsou v této oblasti použitelné,
f) jadernou položkou jaderný materiál, vybraná položka v jaderné oblasti, položka dvojího použití v jaderné oblasti nebo jiná položka v jaderné oblasti, která je významná z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
g) transferem přemístění radioaktivního odpadu, vyhořelého jaderného paliva nebo jaderné položky mezi Českou republikou a jiným členským státem Euratomu nebo naopak prováděné v rámci obchodního styku s cílem jejich dodání na trh.
Nahrávám...
Nahrávám...