dnes je 16.6.2024

Input:

292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o zvláštních řízeních soudních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 108 a § 458; vkládá nový § 353a; nové přechodné ustanovení
161/2016 Sb.
(k 7.6.2016)
mění § 109 a vkládá nové § 288a a 513a
189/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 8, § 48 a v části druhé hlavě I dílu 4 oddíl 3; nové přechodné ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 125
nález ÚS
334/2016 Sb.
(k 17.10.2016)
ruší ust. § 376 odst. 1
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
vkládá v § 38 odst. 4
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá v § 164 odst. 3
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 85 písm. a), § 89, § 90; ruší § 87 a § 93
343/2020 Sb.
(k 29.8.2020)
mění § 1 odst. 2
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3 a § 341
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 1 odst. 2
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 273 odst. 1
192/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
vkládá § 22a
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 452, § 454, § 456, § 457, § 459, § 460, vkládá § 468b
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
vkládá větu v § 452 odst. 2
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 1 odst. 2
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 502 a § 507; nová přechodná ustanovení
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 416 a § 451; ruší § 443; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.
(2) Obecná část tohoto zákona se použije také na řízení podle části první hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže, řízení podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, řízení podle zákona upravujícího preventivní restrukturalizaci, řízení podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii a řízení podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, nestanoví-li tyto zákony jinak.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.
(4) Nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle občanského soudního řádu.
§ 2
Řízení upravená tímto zákonem
Tento zákon upravuje řízení
a) o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,
b) ve věcech nezvěstnosti a smrti,
c) o přivolení k zásahu do integrity,
d) ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,
e) o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,
f) o pozůstalosti,
g) o úschovách,
h) o umoření listin,
i) ve věcech kapitálového trhu,
j) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
k) o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,
l) o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,
m) ve věcech voleb zaměstnanců,
n) o soudním prodeji zástavy,
o) o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,
p) ve věcech manželských a partnerských,
q) ve věci ochrany proti domácímu násilí,
r) o určení a popření rodičovství,
s) ve věcech osvojení,
t) ve věcech péče soudu o nezletilé,
u) v některých věcech výkonu rozhodnutí.
§ 3
Věcná příslušnost
(1) Pro řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně
a) ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora,
b) o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích,
c) o jmenování znalce v řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob pro
1. přezkum zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
2. určení přiměřené ceny podílu při povinném odkupu podílu společníka ovládané osoby ovládající osobou,
3. účely přeměn podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev a pro účely ocenění jmění rozdělovaného spolku,
d) ve věcech opatrovnictví právnických osob,
e) o úschovách za účelem splnění dluhu poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody více osobám na základě rozhodnutí soudu podle zákona o obchodních korporacích nebo zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „povinná úschova”),
f) ve věcech kapitálového trhu,
g) o předběžném souhlasu s provedením
Nahrávám...
Nahrávám...