dnes je 16.6.2024

Input:

307/2000 Sb., Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.5.2014

č. 307/2000 Sb., Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.5.2014
[zrušeno č. 185/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. srpna 2000
o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 28 odst. 2 nahrazuje slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 16 odst. 4 písm. b), § 32 odst. 1, 2 a 3
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 15 mění odst. 4 a vkládá odst. 5
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 16 odst. 5 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 28 odst. 2
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 25 a ruší § 29
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ SKLADNÍ LISTY A ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNÉ SKLADY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je
a) upravit vydávání zemědělských skladních listů k vybraným zemědělským produktům (dále jen „zboží”) uskladněným v zemědělských veřejných skladech a nakládání s nimi jako s listinnými cennými papíry, se kterými je spjato vlastnické právo k uskladněnému zboží, způsob vzniku a výkonu zástavního práva,
b) stanovit podmínky pro zřizování a provozování zemědělských veřejných skladů,
c) upravit státní dozor nad provozováním zemědělských veřejných skladů.
§ 2
Základní pojmy
(1) Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydávat zemědělské skladní listy jinak než podle tohoto zákona je nepřípustné.
(2) Provozovatel zemědělského veřejného skladu (dále jen „provozovatel”) je právnická osoba se sídlem v České republice, které bylo uděleno povolení podle tohoto zákona.
(3) Zemědělský veřejný sklad je vymezený objekt provozovatele splňující podmínky podle tohoto zákona, v němž je činnost zemědělského veřejného skladu provozována.
(4) Provozováním zemědělského veřejného skladu je přijímání zboží do hromadné nebo individuální úschovy, vždy odděleně od vlastního zboží provozovatele, a s tím spojené vystavování zemědělských skladních listů k tomuto zboží, vzorkování, ošetřování, vydávání a prodej skladovaného zboží podle tohoto zákona.
(5) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) uděluje povolení k provozování zemědělského veřejného skladu (dále jen „povolení”), vykonává státní dozor a ukládá sankce podle tohoto zákona.
(6) Ukladatel je osoba, která předá zboží ke skladování v zemědělském veřejném skladu a jíž provozovatel vystaví zemědělský skladní list.
(7) Oprávněná osoba je osoba, která je z titulu vlastnického nebo zástavního práva oprávněna k převzetí zboží uskladněného v zemědělském veřejném skladu nebo k převzetí výnosu z jeho prodeje podle tohoto zákona.
(8) Druh zboží, ke kterému je možno vystavit zemědělský skladní list podle tohoto zákona, určí ministerstvo vyhláškou, která zároveň stanoví podmínky jakosti uskladňovaného zboží.
§ 3
Úschova zboží
(1) Úschova zboží v zemědělském veřejném skladu je hromadná nebo individuální.
(2) Hromadná úschova zboží spočívá ve společném uskladnění zboží téhož druhu a kvality od různých ukladatelů. Povinnost provozovatele vydat zboží je splněna vydáním zboží stejného druhu, kvality a množství, za které je uskladněné zboží zaměnitelné.
(3) Individuální úschova spočívá v odděleném uskladnění zboží ukladatele od zboží jiných ukladatelů. Individuální úschova musí být mezi ukladatelem a provozovatelem dohodnuta před
Nahrávám...
Nahrávám...