dnes je 16.4.2024

Input:

313/2007 Sb., Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném k 1.6.2019

č. 313/2007 Sb., Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném k 1.6.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
488/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 odst. 2; nové přechodné ustanovení
398/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7; vkládá § 2a; nová přechodná ustanovení
133/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění § 3 a § 7 odst. 4; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. c) a d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):
§ 1
Odměna insolvenčního správce při konkursu
(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.
(2) Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna
 
od 0 - 1 mil. Kč
9 %
od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč
90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč
450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč
1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 500 mil. Kč
10 650 000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč.

Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot.
(3) Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku
 
od 0 do 500 tis. Kč
25 %
od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
125 000 Kč + 20 % z částky přesahující 500 tis. Kč
od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
225 000 Kč + 15 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč
825 000 Kč + 13 % z částky přesahující 5 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč
1 475 000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč
5 475 000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč
7 975 000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč
od 250 mil. Kč
9 475 000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč.
(4) Pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou.
(5) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč.
§ 2
Odměna insolvenčního správce při reorganizaci
Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku reorganizace a neschválí-li schůze věřitelů se souhlasem insolvenčního správce jinou výši odměny, náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc
a) v prvním roce po rozhodnutí o povolení reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu, a
b) v následujících
Nahrávám...
Nahrávám...