dnes je 25.6.2022

Input:

Co to je ten e-shop?

24.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

201
Co to je ten e-shop?

Mgr. Milan Vaňkát

Úvod

V předchozí lekci jsme se zabývali problematikou podnikatelského oprávnění a jeho významu pro provozovatele e-shopu. Provozovatel klasického e-shopu je podnikatelem, takže musí mít ke své činnosti podnikatelské oprávnění. Zatím jsme se však dosud nezabývali otázkou, co se vlastně rozumí pod pojmem e-shop. Vysvětlení pojmu „e-shop” a některých specifik týkajících se uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu budou předmětem této lekce.

Na definici e-shopu lze nahlížet ze dvou hlavních hledisek, a sice technického a právního. Je rovněž vhodné zabývat se charakteristikou smluvních stran, protože tato charakteristika předurčuje další práva a povinnosti s ní spojené (povinnosti podnikatele, práva spotřebitele). Spotřebitelské smlouvy uzavřené tzv. distančním způsobem s sebou přinášejí ještě další specifika, která je rovněž nutné zmínit, neboť kladou na podnikatele značné nároky.

Definice e-shopu

Internetový obchod (též elektronický obchod, e-obchod nebo z angl. e-shop) je webová aplikace používaná jako jeden z komunikačních kanálů prodejce pro nabízení jeho produktů a služeb. E-shopy mohou v prostředí internetu existovat jak pro podporu obchodu typu B2B (business-to-business, česky „obchodník k obchodníkovi”), tak B2C (business-to-consumer, česky „obchodník k zákazníkovi”). Jedná se o podmnožinu elektronického obchodování.1

Po technické stránce je tedy e-shop speciální webovou aplikací, která slouží ke zprostředkování obchodních transakcí po internetu. E-shop obsahuje elektronický katalog zboží a výrobků, z nichž si zákazník vybírá a tyto „přesouvá” do svého „nákupního košíku”. Fáze nákupu ze strany zákazníka je pak ukončena ve chvíli, kdy zákazník po uvedení svých osobních, resp. kontaktních údajů svou objednávku odešle provozovateli e-shopu. Smlouva je definitivně obvykle uzavřena v okamžiku, kdy je objednávka ze strany provozovatele e-shopu potvrzena.

Po právní stránce pojem „e-shop” není výslovně v českých právních předpisech definován či uveden. Elektronický obchod podřazujeme pod tzv. prostředek komunikace na dálku ve smyslu § 1820 NOZ. Podle uvedeného ustanovení se prostředkem komunikace na dálku rozumí prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, a to podnikatele a jeho zákazníka (§ 1820 odst. 1 NOZ). Taková smlouva se nazývá také smlouvou distanční nebo smlouvou uzavřenou distančním způsobem. Za prostředek komunikace na dálku je kromě elektronického obchodu na internetu obecně považován, aniž by to bylo výslovně uvedeno alespoň demonstrativním způsobem v právních předpisech, např. neadresný i adresovaný tisk, elektronická pošta, teleshopping, katalog, telefon.

Lze shrnout, že e-shop je tedy v podstatě nástrojem k podnikání, který musí podnikatel provozovat v souladu s právními předpisy, a to zejména s občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, GDPR a dalšími právními předpisy.2

Charakteristika smluvních stran smlouvy uzavřené distančním způsobem

S ohledem na vše dosud uvedené je evidentní, že provozovatelem e-shopu bude podnikatel (k tomu rovněž viz uvedený § 1820 odst. 1 NOZ). Znovu připomeneme, že za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (viz § 420 odst. 1 NOZ). Na základě toho lze konstatovat, že e-shop provozuje podnikatel, nikoliv osoba od něj odlišná.

Lze rovněž uvést, že protikladem podnikatele je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 NOZ). K uvedenému je vhodné doplnit, že nový občanský zákoník chrání spotřebitele ještě více než předcházející občanskoprávní kodex, a tedy za podnikatele je považována i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (§ 420 odst. 2 NOZ).

K uvedenému lze doplnit, že definice pojmu spotřebitel vychází z evropských směrnic, které

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...