dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2080

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2080

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je sjednání kupní ceny. Kupní cena musí být zásadně ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. Podle § 2085 NOZ, kde je upravena koupě movité věci, platí, že pokud mají strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. To znamená, že u koupě movité věci (ale i nemovité věci – neboť zákon nestanoví pro nemovitost jinou úpravu a odkazuje na přiměřené použití ustanovení o koupi movité věci) umožňuje NOZ uzavřít kupní smlouvy i bez určení kupní ceny (pokud to bylo vůlí stran). Jde o poměrně významnou odchylku od dosavadní úpravy obsažené v ObčZ. V případě, že se kupní smlouva uzavírala podle ObčZ, musela být kupní cena vždy ke dni uzavření kupní smlouvy sjednána. Nová právní úprava dává významnější volnost smluvním stranám ujednat si kupní cenu podle svých potřeb. Domníváme se ale, že to bude problematické zejména ve vztahu k nemovitostem, u nichž vzniká při převodu povinnost k placení daně, a to v určité zákonem stanovené lhůtě. Bude tedy otázkou, jak tuto skutečnost budou zohledňovat daňové předpisy.

Jistý návod, co lze ještě považovat za

Nahrávám...
Nahrávám...