dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2082

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2082

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Komentované ustanovení stanoví okamžik, kdy na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci. Škodou na věci, byť to zákon nedefinuje, se přitom rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Sjednání či stanovení okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci je velmi významné, protože smluvní strany mohou uzavřít kupní smlouvy, a než dojde k předání věci či převodu vlastnického práva, může nastat situace, že bude věc zničena (ať již např. z důvodu požáru, někdo ji ukradne, neopatrností vlastníka věc upadne a rozbije se apod.). Pro tento případ tedy zákon stanoví (neujednají-li si strany jinak), kdo vzniklou škodu nese.

Zákon stanoví obecné pravidlo, že na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Kdy dochází k převodu vlastnického práva, stanoví zejména ustanovení § 1099 až § 1108 NOZ. Pro koupi zboží v obchodě platí zvláštní úprava v § 2160, podle které kupující nabývá vlastnické právo převzetím koupené věci a při samoobslužném prodeji až zaplacením kupní ceny. Zvláštní úprava je stanovena i pro koupi závodu.

Podle § 1099 NOZ platí, že vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. Zvláštní pravidla jsou pak dále stanovena pro převod vlastnického práva u movité věci a nemovité věci a jsou v zásadě následující:

  • Vlastnické právo k movité věci určené podle druhu se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením od jiných věcí téhož druhu.

  • Převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

  • Vlastnické právo k cennému papíru na doručitele se převádí smlouvou k okamžiku jeho předání.

  • Vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání.

  • Vlastnické právo k cennému papíru na jméno se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti.

  • Vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na účet vlastníka.

  • Zapisuje-li se zaknihovaný cenný papír i na účet zákazníků, nabývá se vlastnické právo k němu zápisem na účet zákazníků.

  • Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.


V případě, že by ale kupující nabyl vlastnické právo ještě

Nahrávám...
Nahrávám...