dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2894

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2894

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Právní úprava náhrady škody byla před 1. lednem 2014 roztříštěná. Hlavní nedostatek spočíval v paralelní úpravě náhrady škody obsažené v ObčZ a v ObchZ (vlastní úpravu náhrady škody ale obsahovaly i jiné právní předpisy). ObchZ upravoval problematiku náhrady škody způsobené druhé smluvní straně z porušení povinnosti z obchodněprávních závazkových vztahů (§ 373 ObchZ) a problematiku náhrady škody vzniklé z porušení povinností přímo stanovených v ObchZ (§ 757 ObchZ). ObčZ obsahoval právní úpravu náhrady škody (odpovědnosti za škodu) obecnou (§ 420 odst. 1 ObčZ), ale i zvláštní (§ 421 a násl. ObčZ). Aplikace ustanovení o náhradě škody obsažených v ObčZ tedy byla daleko širší, tato ustanovení mohla dopadnout i na vztahy mezi podnikateli.

Zatímco ObčZ v rámci obecné právní úpravy vycházel z toho, že škůdce odpovídá za škodu způsobenou zaviněně (§ 420 odst. 3 ObčZ), obecná právní úprava obsažená v ObchZ vychází z tzv. odpovědnosti objektivní (za škodu se odpovídá bez ohledu na zavinění).

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 862/2005 ze dne 29. listopadu 2006
Obecnými předpoklady odpovědnosti za škodu podle výše citovaného ustanovení (pozn. míněn § 373 ObchZ) jsou protiprávní jednání spočívající v porušení povinnosti ze závazkového vztahu, vznik škody a příčinnásouvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody. Obchodní zákoník upravuje obecnou odpovědnost za škodu jako objektivní, s tím, že současně upravuje možnost zprostit se této odpovědnosti za pomoci tzv. liberačních důvodů.

Obsah povinnosti k náhradě škody byl upraven v § 442 odst. 1 ObčZ. Podle tohoto ustanovení se hradila skutečná škoda, jakož i to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Náhradu škody za imateriální újmu šlo přiznat jen tam, kde to ObčZ výslovně upravil. Škoda se prioritně hradila v penězích. Pouze v případě, kdy o to požádal poškozený a bylo-li to možné a účelné, hradila se škoda uvedením do předešlého stavu (§ 442 odst. 2 ObčZ).

Judikát


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/04 ze dne 4. května 2005

Ústavní soud posuzoval, zda lze za použití interpretačních pravidel vyložit ustanovení občanského zákoníku, vymezující náhradu škody tak, že by bylo možné pod toto ustanovení podřadit i nárok na náhradu imateriální škody, spočívající ve ztrátě blízké osoby. Zde nemohl pominout, že v období od podání ústavní stížnosti byla do zákona včleněna úprava odškodnění pozůstalých novelizovaným ustanovením § 444 ObčZ, do kterého byl vložen nový odstavec 3, který tuto problematiku řeší jednorázovým plněním. Tímto ustanovením zákonodárce upravil způsob a rozsah náhrady za tento druh imateriální škody. Tato úprava neumožňuje svojí jednoznačnostížádný prostor pro odlišný výklad. Je však natolik paušální, že ji nelze považovat za vyčerpávající řešení daného problému. Proto nevylučuje, pokud jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních právech, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na

Nahrávám...
Nahrávám...