dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2901

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2901

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ či ObchZ nebylo obsaženo ustanovení, které by výslovně zakotvovalo zakročovací povinnost tak, jak ji upravuje komentované ustanovení NOZ. Na některé ze situací, které komentované ustanovení řeší, by však dopadala generální prevenční povinnost tak, jak byla formulována v § 415 ObčZ. Vedle existence generální prevenční povinnosti stanovily ObčZ a ObchZ tzv. speciální prevenční povinnost (viz § 417 ObčZ a § 384 ObchZ). Podle § 417 odst. 1 ObčZ byla osoba ohrožená vznikem škody povinna k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení (obdobnou povinnost zakročit upravovalo také ustanovení § 384 odst. 2 ObchZ). Podle § 417 odst. 2 ObčZ se pak měl ohrožený v případě vážného ohrožení domáhat na soudu, aby tento uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. Obdoba těchto dvou ustanovení byla přejata do § 2903 NOZ, komentované ustanovení NOZ se týká jiných situací.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 259/2001 ze dne 12. března 2003

Domáhá-li se žalobce, aby soud žalovanému uložil povinnost provést určité opatření (nikoliv zdržet se určitého rušení), neboť žalobci hrozí závažná škoda, jde o žalobu podle ustanovení § 417 odst. 2 ObčZ, nikoliv o vlastnickou žalobu podle § 126 odst. 1 ObčZ. Podmínkou pro aplikaci § 417 odst. 2 ObčZ. je vážné ohrožení žalobce anebo jeho majetku; není nutné, aby hrozilo nebezpečí bezprostředního vzniku škody, postačí, že v důsledku vážného ohrožení vznikne škoda v budoucnosti.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 985/2002 ze dne 19. června 2003
Předpokladem aplikace ustanovení § 417 odst. 2 ObčZ není vznik škody jakožto majetkové újmy a není ani nutné, aby hrozilo nebezpečí bezprostředního vzniku škody, nýbrž stačí, že se zatím jedná jen o "ohrožení“. Pokud se skutečně jedná o ohrožení vážné, v jehož důsledku vznikne škoda v budoucnu, je třeba posoudit, zda provedení požadovaných konkrétních opatření je z hlediska cit. ustanovení vhodným a přiměřeným k odvrácení hrozící škody .

Povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...