dnes je 28.11.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2911

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2911

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Obecná odpovědnost za škodu upravená v ObčZ (§ 420 odst. 1. ObčZ) byla tzv. odpovědností za zavinění. V § 420 odst. 3 ObčZ byla stanovena domněnka zavinění (a to ve formě nedbalosti nevědomé). Škůdce se zprostil odpovědnosti za škodu, pokud prokázal, že škodu nezavinil (podle odkazovaného ustanovení doslovně platilo následující: "Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.“).

Judikát


Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4963/2009 ze dne 28. dubna 2011

Obecná odpovědnost za škodu podle ust. § 420 ObčZ je založena na splnění čtyř podmínek, a to porušení právní povinnosti, existence škody, vztahu příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a škodou a zavinění. První tři podmínky jsou podmínkami objektivními, musí být splněny současně a jejich existenci prokazuje poškozený (žalobce). Nesplnění této povinnosti žalobcem vede k tomu, že ve sporu nemá úspěch. Podmínka zavinění je považována za podmínku

Nahrávám...
Nahrávám...