dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2930

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2930

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Domněnka při nemožnosti určit provozovatele]

Komentované ustanovení upravuje nevyvratitelnou domněnku (srov. spojení "platí, že" a důvodovou zprávu ve vztahu k domněnkám), že vlastník dopravního prostředku je současně jeho provozovatelem, pokud nelze skutečného provozovatele určit. Vychází z obecné lidské zkušenosti, že nejčastějším provozovatelem dopravního prostředku je jeho vlastník, a není-li jím, pak alespoň provozovatele zná, označí, a tím vyloučí aplikaci § 2930.

Nevyvratitelnou domněnkou komentované ustanovení usnadňuje procesní situaci poškozenému, který v případě nemožnosti zjistit provozovatele dopravního prostředku bude náhradu škody podle § 2927 požadovat po vlastníkovi dopravního prostředku. Smyslem a účelem § 2930 je poskytnout poškozenému jistotu, že realizace jeho práva na náhradu škody nebude fakticky vyloučena pochybností ohledně povinné osoby.1

Provozovatel a vlastník dopravního prostředku

Osoba provozovatele a vlastníka dopravního prostředku nemusí být totožná, k tomu srov. komentář k § 2927. U provozovatele je charakteristický užívací vztah k dopravnímu prostředku. Zpravidla bývá provozovatel registrován v příslušném rejstříku [registr silničních motorových vozidel, srov. § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel a pozemních komunikacích, letecký rejstřík, srov. § 4 odst. 2 písm. b), či plavební rejstřík, srov. § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě].

Nutno ovšem dodat, že údaje zapsané v rejstříku nemusejí odpovídat skutečnému stavu. V případě nesouladu je nezbytné zkoumat, zda příslušný rejstřík je veřejným seznamem a lze u něj uplatnit úpravu veřejných seznamů v § 980 a násl. Připomeňme, že například u registru silničních motorových vozidel Nejvyšší soud dovodil, že veřejným rejstříkem není (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5330/2015).

Nezjištěný provozovatel

Nelze-li provozovatele zjistit, resp. pokud jej poškozený nezjistí (např. provozovatel není znám vůbec, případně dopravní prostředek užívá současně více osob, aniž je zřejmé, která z nich je provozovatelem apod.), může podle § 2930 požadovat náhradu škody vůči vlastníkovi dopravního prostředku.

Ustanovení § 2930 má tak velmi praktické uplatnění: Jestliže poškozený nezjistí provozovatele dopravního prostředku, obrátí se s požadavkem na náhradu škody na vlastníka dopravního prostředku. Pokud vlastník není současně provozovatelem, velmi pravděpodobně skutečného provozovatele označí. Lze totiž předpokládat, že nikdo nezná provozovatele lépe než právě vlastník. Navíc vlastník má osobní zájem na určení provozovatele, neboť v případě jeho neurčení vzniká odpovědnost a povinnost k náhradě škody právě vlastníkovi. Bylo by proto vysoce nelogické, aby vlastník, který provozovatele zná, jej takto neoznačil. Jestliže vlastník označí provozovatele dopravního prostředku, nelze již aplikovat § 2930 (není naplněna jeho hypotéza, neboť provozovatele lze určit). Poškozený pak bude náhradu škody požadovat po provozovateli podle

Nahrávám...
Nahrávám...