dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2935

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2935

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Odpovědnost při svémocném odnětí zvířete]

Ustanovení § 2933 a § 2934 vycházejí z předpokladu kontroly vlastníka či osoby, jíž bylo zvíře svěřeno, nad chováním (jednáním) zvířete, byť možnost usměrnit chování zvířete může být v některých případech reálně velmi limitovaná. Proto také § 2933 zakládá odpovědnost vlastníka či osoby, jíž bylo zvíře svěřeno, za škodu způsobenou zvířetem jako odpovědnost objektivní a s omezenou možností liberace podle § 2934.

Vlastník (osoba, jíž bylo zvíře svěřeno) nicméně nemá ani teoretickou možnost chování (jednání) zvířete ovlivnit, bylo-li mu svémocně odňato. V takovém případě by se odpovědnost ve vztahu k vlastníkovi (osobě, jíž bylo zvíře svěřeno) jevila jako nepřiměřeně tvrdá. Ustanovení § 2935 proto v tomto specifickém případě zakládá odpovědnost právě té osoby, která se zvířete svémocně zmocnila.

Svémocné zmocnění

Svémocné zmocnění je nutno vykládat jako neoprávněné, tedy protiprávní zmocnění se zvířete. Svémocným odnětím proto není odnětí zvířete se souhlasem vlastníka (osoby, jíž bylo zvíře svěřeno) či odnětí z důvodů, které zákon předvídá (např. postupem podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

Solidární odpovědnost

Při svémocném odnětí zvířete za škodu jím způsobenou vždy odpovídá osoba, která zvíře svémocně odňala, a to bez ohledu na zavinění a bez možnosti liberace (§ 2935 odst. 2 možnost liberace nepřipouští, nelze tedy uplatnit ani liberační důvody podle § 2934). Nepřipuštění liberace je jedním z prostředků, jimiž zákon určitým způsobem sankcionuje svémocné odnětí zvířete.

Společně a nerozdílně (k solidární odpovědnosti srov. § 2915 a násl.) s touto osobou odpovídá též vlastník zvířete či osoba, jíž bylo zvíře svěřeno. Posledně jmenovaní se mohou odpovědnosti zprostit, jestliže prokážou, že odnětí zvířete nemohli rozumně zabránit. Požadavek rozumnosti je nutno vykládat v kontextu s § 4 odst. 1, a to s přihlédnutím k objektivním hlediskům (zabezpečení zvířete daného druhu obecně s přihlédnutím k charakteristickým vlastnostem daného druhu) i subjektivním hlediskům (zabezpečení konkrétního zvířete s ohledem na místní poměry, s ohledem na specifické vlastnosti zvířete, s ohledem na dosavadní zkušenosti s jeho chovem, případně dřívější pokusy o jeho odcizení apod.). Nejde nicméně o

Nahrávám...
Nahrávám...