dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2948

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.6.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2948

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Limitace výše náhrady škody]

V § 2948 je limitovaná výše náhrady škody na vnesených věcech. Jako inspirační zdroj zde zákonodárci sloužila německá úprava (§ 702 BGB).1 Za pozitivum ve vztahu k poskytovateli ubytování lze považovat předvídatelnost, kdy ubytovatel je schopen s ohledem na cenu ubytování předem počítat s náhradou škody do určité výše a může tomu též přizpůsobit své chování (např. sjednáním tomu odpovídajícího pojištění do určité výše). Na druhé straně je pak na ubytovaném, aby s přihlédnutím k omezení výše náhrady škody zvážil vnesení cennějších věcí, na nichž může škoda vzniknout, do ubytovacího zařízení.

Limitace stonásobkem ceny ubytování

V prvním odstavci komentované ustanovení omezuje výši náhrady škody na věci stonásobkem ceny ubytování za jeden den.

V první řadě je nutno zdůraznit, že jde o stonásobek ceny ubytování. Pokud tedy poškozený platí ubytovateli za jakékoliv další služby (typicky wellness, strava apod.), jejich cenu zohlednit pro účely § 2948 odst. 1 nelze.

Tento limit se vztahuje k celkové škodě, tj. k celé škodě na všech věcech ubytovaného, nikoliv ke škodě na každé jednotlivé poškozené věci. Rovněž se (na rozdíl od dřívější úpravy, srov. § 434 odst. 1 ObčZ) nerozlišuje mezi poškozením cenných a jiných věcí (jediné věcné výluky srov. § 2947). Limitace stonásobkem ceny ubytování za jeden den se vztahuje ke všem věcem bez ohledu na jejich druh či charakter.

Cenou ubytování je třeba rozumět cenu ubytování osoby poškozeného, tzn. je irelevantní, zda ubytováno bylo současně více osob, zda cena za jejich ubytování byla placena dohromady apod. (shodně srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3580/2018). Otázkou judikaturou dosud neřešenou je, jaký vliv na výši náhrady škody má snížení ceny za ubytování (např. nižší cena za ubytování dítěte, nižší jednotková cena při delším pobytu aj.). Domníváme se však, že s ohledem na dikci § 2948 a též s ohledem na jeho smysl a účel nemá případné snížení ceny za ubytování ani důvod jejího snížení na výši náhrady škody vliv. Je třeba vždy vycházet z reálně sjednané ceny, nikoliv z ceny jinak běžné, obvyklé apod.

Podle závěrů Nejvyššího soudu je třeba při zvažování délky ubytování zohlednit zvyklosti pro počítání délky pobytu, kdy datum příjezdu a odjezdu zpravidla nezahrnuje celý den, takže určující pro závěr o počtu dní je zpravidla počet nocí, nedohodly-li se strany jinak (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3580/2018). Například pobyt od 1. 9. do 3. 9. je v tomto smyslu třeba považovat za dvoudenní (nikoliv třídenní) pobyt.

Absence limitace

Bez omezení se nahrazuje škoda v případě, že:

a) věc byla převzata do úschovy – převzetím do úschovy je převzetí podle dohody, tj. dvoustranného ujednání o úschově podle § 2402 a násl. Zákon nestanoví žádné požadavky na formu smlouvy, tedy ji lze uzavřít též ústně či konkludentně. Důležité je nicméně, že se ubytovatel a ubytovaný na úschově dohodli. Převzetím do úschovy se věc dostává zcela do sféry ubytovatele, naopak ubytovaný ztrácí zcela možnost kontroly nad věcí. Je to tedy ubytovatel, kdo od okamžiku převzetí má věc opatrovat, a po dobu jeho opatrování věci není důvod pro omezení výše náhrady škody ze strany ubytovatele,

b) odmítl-li ubytovatel úschovu v rozporu se zákonem – povinnost ubytovatele převzít věci je upravena v § 2327 odst. 2, podle něhož je ubytovatel povinen na žádost ubytovaného převzít od něho do úschovy peněžní prostředky, klenoty a jiné cennosti, ledaže jde o věci nebezpečné nebo v případě nepoměru jejich hodnoty či rozsahu pro ubytovací zařízení. Ubytovatel může požadovat, aby mu takové věci byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce. V podrobnostech srov. komentář k § 2327. Povinnosti převzít věci podle § 2327 odst. 2 se ubytovatel nemůže vyhnout odmítnutím věci převzít, neboť odmítnutí převzetí má z hlediska odpovědnosti ubytovatele za škodu podle § 2948 odst. 2 stejné právní následky jako převzetí věcí do úschovy.

c) byla-li škoda způsobena ubytovatelem či osobou, která v provozu pracuje – způsobení škody nelze ztotožňovat se zaviněním škody. Jde o pojem širší, pokrývající více možností (objektivní kritérium způsobení škody, vyjadřující přičitatelnost vzniku škody ubytovateli či osobě, která v jeho provozu pracuje, bez ohledu na případné zavinění). Výše náhrady škody není limitována v případě, že škodu způsobil sám ubytovatel nebo osoba, která v provozu pracuje. Takovou osobou nemusí být pouze zaměstnanec, ale jakákoliv osoba, která tam fakticky práci vykonává, bez

Nahrávám...
Nahrávám...