dnes je 12.6.2024

Input:

Nudný, ale podstatný dokument - obchodní podmínky

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601
Nudný, ale podstatný dokument – obchodní podmínky

JUDr. Milan Vaňkát, JUDr. Alena Malachová

Úvod

Abychom se dostali až k této lekci, museli jsme ujít dlouhou a náročnou cestu. Vysvětlili jsme si, co to je e-shop. Zabývali jsme se kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím e-shopu. Nemohli jsme vynechat problematiku spotřebitelského práva, včetně distančních smluv a výrazné informační povinnosti ve vztahu ke spotřebiteli. Probrali jsme i některé povinnosti plynoucí spotřebiteli z GDPR. Dosud uvedené nám tak dává dostatečný základ pro to, abychom se mohli věnovat podrobněji samotným obchodním podmínkám.

Jak již bylo uvedeno, v případě prodeje zboží přes e-shop je uzavírána kupní smlouva. Podle občanského zákoníku může být část takové (kupní) smlouvy určena s odkazem na tzv. obchodní podmínky. Obchodní podmínky se využívají nejen k úpravě různých detailů potřebných pro provozovatele e-shopu, ale také provozovatel e-shopu (prodávající, podnikatel, správce) může jejich prostřednictvím plnit různé povinnosti, které mu ukládají právní předpisy. V této lekci se proto vrátíme k občanskému zákoníku, a poté se budeme zabývat vhodnou strukturou obchodních podmínek e-shopu, který se věnuje prodeji zboží.

Obchodní podmínky podle občanského zákoníku

V případě prodeje zboží prostřednictvím e-shopu je uzavírána kupní smlouva, jejíž část může být z praktických důvodů určena s odkazem na obchodní podmínky (viz § 1751 a násl. OZ). Jak bylo zmíněno v úvodu, provozovatel může stanovit detailní podmínky koupě v obchodních podmínkách, které však lze využít i k tomu, že jejich prostřednictvím bude provozovatel plnit některé další zákonem stanovené povinnosti (k tomu viz předchozí lekce a dotčená ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a GDPR). Samotná ustanovení týkající se obchodních podmínek se nacházejí zejména v části věnující se obecným ustanovením ke smlouvám, a to konkrétně v rámci ustanovení o obsahu smlouvy (§ 1746 až § 1755 OZ).

Podle § 1751 odst. 1 OZ lze část obsahu smlouvy určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy; odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Uvedené ustanovení se zabývá jednou z možností, jak se mohou obchodní podmínky stát součástí uzavírané kupní smlouvy. Jedná se vlastně o tzv. nepřímá ujednání, která se stávají obsahem smlouvy odkazem na ně (k tomu viz rovněž § 1799 OZ). Vedle toho se bude při uzavírání smlouvy prostřednictvím e-shopu jednat i o tzv. adhezní smlouvu ve smyslu § 1798 odst. 2 OZ. V takovém případě musí být silnější smluvní strana, tj. provozovatel e-shopu (podnikatel, spotřebitel), schopna prokázat, že slabší strana byla s odkazovaným dokumentem náležitě seznámena. K uvedenému je vhodné poukázat na jedno ze základních ustanovení občanského zákoníku, a to § 4 odst. 2 OZ, který uvádí, že činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé; to platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.

Podle dosavadního výkladu nestačí na obchodní podmínky pouze odkázat, ale slabší strana s nimi musí být prokazatelně seznámena. K seznámení by přitom mělo dojít již v době uzavírání samotné kupní smlouvy. Pokud součástí uzavírané kupní smlouvy bude ujednání, že kupující se seznámil s obsahem obchodních podmínek, považuje se to za důkaz o seznámení, který však nevylučuje důkaz opaku. Jedním z možných způsobů, jak je prodávající seznámen s obsahem obchodních podmínek, je jejich přiložení, což zakládá fikci s jejich seznámením (k tomu rovněž viz § 1753 OZ, který obsahuje zákaz tzv. překvapivých rozhodnutí.). Přiložení obchodních podmínek v písemné formě a jejich podpisu oběma stranami patrně nebude činit obtíže, což však nevylučuje ochranu slabší strany jinými ustanoveními. V některých případech při uzavírání smluv elektronickými prostředky by se zřejmý hypertextový odkaz mohl považovat za "přiložení", měla by ale být zachována uchovatelnost obsahu. Na druhou stranu musí být v našem případě připomenut § 1827 odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...