dnes je 16.6.2024

Input:

Obchodní firma - pravidla její tvorby a její ochrana

31.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Obchodní firma – pravidla její tvorby a její ochrana

JUDr. Dita Komárková

Obchodní firma představuje významný identifikační znak společnosti s ručením omezeným, který ji odlišuje od jiných společností a obecně od jakékoliv právnické osoby. V podnikatelském prostředí společnost buduje svoji zákaznickou základnu prostřednictvím poskytování kvalitních služeb či prodejem produktů, jež jednotliví zákazníci identifikují právě prostřednictvím obchodní firmy.

Pojem obchodní firma

Obchodní firmou se rozumí jméno, pod kterým je společnost s ručením omezeným zapsána do obchodního rejstříku. Obchodní firma je pouhým označením konkrétní společnosti (identifikátorem společnosti) a nikoliv nositelem práv a povinností.

Tvorba obchodní firmy

Samotná tvorba obchodní firmy podléhá určitým pravidlům, která vycházejí jednak výslovně ze zákona a jednak z povahy věci. Zakladatelé při zakládání společnosti, popř. společníci v případě změny obchodní firmy, musí brát zřetel na níže uvedená pravidla, neboť bez jejich dodržení může dojít k tomu, že příslušný rejstříkový soud odmítne takový název zapsat do obchodního rejstříku.

Zásady, které ovládají tvorbu obchodní firmy, jsou následující:

1. zásada nezaměnitelnosti (výlučnosti) – obchodní firma jednoho podnikatele nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele. Jinými slovy obchodní firma musí být dostatečně a určitě odlišitelná od jiné obchodní firmy (§ 424 NOZ). Zaměnitelné firmy by byly například “GAMA s. r. o.“ a “Gama s. r. o.“. Jiným příkladem lze uvést “Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s. r. o.“ s “Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž, s. r. o.“1 Zároveň je nezbytné mít na paměti, že pouhá změna dodatku nepostačí k odlišení jedné obchodní firmy od druhé, například “GAMA spol. s r. o.“ a “Gama s. r. o.“;

2. zásada klamavosti – obchodní firma nesmí působit klamavě, tedy nesmí vzbuzovat klamavou představu o podnikateli (tj. společnosti) nebo předmětu podnikání (§ 424 NOZ);

3. zásada pravdivosti – tato zásada úzce souvisí se zásadou klamavosti. Obchodní firma nesmí zastírat pravý stav věci, a proto by neměla znít například “První obuvnická s. r. o.“, jestliže předmětem podnikání společnosti je pouze například realitní činnost;

4. zásada jasnosti – z požadavku této zásady vyplývá, že obchodní firma musí být vyjádřena srozumitelně;

5. zásada jednotnosti – podnikatel může mít pouze jednu obchodní firmu. Veškeré své podnikatelské aktivity je povinen vyvíjet pod jednou obchodní firmou, i přestože provozuje činnost v několika obchodních závodech, odštěpných závodech nebo popř. v několika provozovnách.

Vedle těchto zásad obchodní firma nesmí být v rozporu s obecnou mravností, tedy obsahovat fašistická slova, vulgarismy, dvojsmysly apod. Stejně tak nesmí porušovat práva k průmyslovému vlastnictví.

Dodatek

Zakladatelé společnosti s ručením omezeným musí k obchodní firmě zvolit dodatek právní formy. Přípustné znění dodatku vyznačující právní formu společnosti s ručením omezeným stanoví výslovně zákon a je jím “společnost s ručením omezeným“, “spol. s r. o.“ nebo “s. r. o.“ (§ 132 odst. 2 ZOK).

Přestože dodatek obchodní firmy označující právní formu je povinným dodatkem, ZOK ponechává zcela na rozhodnutí zakladatelů, popř. společníků, pro jaký z těchto možných dodatků se rozhodnou.

Mohou společnosti podnikat pod stejnou obchodní firmou v rámci podnikatelského seskupení (koncernu)?

V případě společností působících v rámci podnikatelského seskupení mohou jejich obchodní firmy obsahovat shodné prvky, nemohou však mít tentýž název, např. GAMA s. r. o. Vždy zde musí být určitý prvek, prostřednictvím kterého je veřejnost bude schopna od sebe navzájem odlišit (§ 426 NOZ). Velkou mírou zde bude záležet na posouzení ze strany příslušného rejstříkového soudu.

Zápis do obchodního rejstříku

Obchodní firma společnosti je údajem povinně uváděným v zakladatelském právním jednání, tj. ve společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině, je-li společnost zakládána jedním zakladatelem [§ 146 odst. 1 písm. a) ZOK]. Obchodní firma musí být v souladu se zde uvedenými zásadami a pravidly, aby se předešlo jejímu zamítnutí ze strany příslušného rejstříkového soudu.

Ke zvýšení vlastní pravděpodobnosti, že příslušný obchodní rejstřík nezamítne navrhovanou obchodní firmu, lze jen doporučit předchozí vyhledání v obchodním rejstříku, který je dostupný na stránkách www.justice.cz , zda navržená obchodní firma již (ne)existuje či není obdobného znění s jinou obchodní firmou. Tento postup lze doporučit i pro vlastní kontrolu toho, že zvolená obchodní firma bude jedinečná a poskytne v budoucnu společnosti možnost vybudovat si nezaměnitelnou obchodní firmu.

V případě prvozápisu společnosti do obchodního rejstříku jednatelé společnosti vyplní inteligentní formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz a následně jej podají k příslušnému rejstříkovému soudu. Rejstříkový soud následně posoudí, zda zvolená obchodní firma není klamavá či zaměnitelná s již registrovanou obchodní firmou.

Nový institut přeregistrace obchodní firmy

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, umožňuje zakladatelům společnosti požádat rejstříkový soud o předběžnou registraci obchodní firmy ještě před samotným podáním návrhu na zápis nově založené společnosti do obchodního rejstříku a získat tím určitou míru jistoty, že jimi zvolený název obchodní firmy nebude zaregistrován někým jiným (§ 48 odst. 2 ZVR). K úspěšné přeregistraci obchodní firmy je nezbytné předložit příslušnému rejstříkovému soudu podle místa budoucího sídla společnosti společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) nově založené společnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...