dnes je 21.7.2024

Input:

Žádost o vydání koncese

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2
Žádost o vydání koncese

Mgr. Zuzana Kittrichová

Většina z toho, co bylo uvedeno výše u ohlašování živnosti, se přiměřeně použije i v případě podání žádosti o koncesi – platí to pro příslušnost živnostenských úřadů, náležitosti formulářů i připojení nezbytných dokladů. Nad rámec těchto povinností jsou pro podání žádosti o koncesi stanovené další požadavky vyplývající z vyšších nároků na odbornou a jinou způsobilost provozovatelů koncesovaných živností.

V případě, že jsou pro provozování koncesované živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, je třeba k žádosti o koncesi předložit u fyzické osoby doklad prokazující její odbornou způsobilost, u právnické osoby doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.

V žádosti o vydání koncese musí podnikatel uvést kromě údajů vyžadovaných u ohlášení živnosti také údaje podle zvláštních právních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy.

Právní úprava postupu odstranění vad žádosti o koncesi byla ze živnostenského zákona novelou č. 169/2012 Sb. pro nadbytečnost vypuštěna. Pokud má žádost o vydání koncese vady, postupuje živnostenský úřad podle obecné úpravy vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. V případě, že nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí vadami, vyzve živnostenský úřad žadatele, aby tyto vady v přiměřené lhůtě odstranil. Pokud žadatel vady podání v poskytnuté lhůtě neodstraní, živnostenský úřad řízení o vydání koncese zastaví.

Průběh řízení o udělení koncese

Získání živnostenského oprávnění u živností koncesovaných představuje zdlouhavější a složitější proces, než je tomu u živností ohlašovacích. Většina podmínek pro získání živnosti je sice shodná jako u živností ohlašovacích, v drtivé většině případů koncesovaných živností ale příloha č. 3 ŽZ nebo zvláštní právní předpis stanoví, že k provozování živnosti je navíc nutné oprávnění, souhlas, povolení nebo vyjádření příslušného orgánu státní správy (např. některého z ministerstev, dopravního úřadu, hygienické stanice atd.) (dále společně jako "stanovisko správního orgánu").

I v případě, že je k provozování živnosti třeba zaujetí stanoviska správního orgánu, předkládá žadatel o koncesi svoji žádost živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad následně předloží žádost o koncesi včetně všech nezbytných dokladů příslušnému správnímu orgánu. Tento správní orgán je poté povinen do 30 dnů (nestanoví-li zákon v příloze č. 3 ŽZ jinak) zaujmout k věci stanovisko, jež je pro živnostenský úřad závazné. Stanovisko se nevyžaduje, pokud daný správní orgán vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním již před podáním žádosti o vydání

Nahrávám...
Nahrávám...