Input:

Smlouvy o finančních službách

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Smlouvy o finančních službách

JUDr. Dita Komárková

Podle ustanovení § 1841 NOZ se smlouvami o finančních službách rozumí všechny spotřebitelské smlouvy, které byly uzavřeny distančním způsobem, tedy za použití výhradně prostředku komunikace na dálku, a které se týkají:

  • bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby,

  • penzijního připojištění,

  • směny měn,

  • vydávání elektronických peněz, a

  • poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

Informační povinnost

Pokud podnikatel poskytuje některou z těchto finančních služeb spotřebiteli, a to mimo obchodní prostory a prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je jeho povinnost sdělit spotřebiteli v ustanovení § 1843 NOZ vyjmenované informace, mezi které například patří informace o podnikateli, orgánu dohledu, poskytované finanční službě a úplatě za ni, tedy o označení služby a popis jejích hlavních vlastností, způsobu platby a způsobu dodání nebo plnění, celkové ceně včetně všech poplatků, jakož i daní placených prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů atd.

Tyto informace musí být sděleny v textové podobě, tedy nepostačuje ústní sdělení ani zveřejnění na internetových stránkách podnikatele, neboť musí být poskytnuty spotřebiteli.

Podnikatel svoji povinnost nesplní tím, že dané informace učiní dostupnými, tedy umožní spotřebiteli informace nalézt. Splnění zákonné informační povinnosti vyžaduje aktivní jednání ze strany podnikatele.

Zákonem vymezené informace musí být spotřebiteli sděleny v dostatečné době před uzavřením dané smlouvy, nebo předtím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku. Zda podnikatel poskytl informace spotřebiteli v dostatečné době před uzavřením smlouvy, bude posuzováno případ od případu, vždy se bude vycházet z konkrétních okolností. Nicméně obecně lze tuto dobu vymezit jako dobu, která umožňuje spotřebiteli se s poskytnutými informacemi seznámit a učinit na jejich základě rozhodnutí.

Výjimka z informační povinnosti

V případech, kdy smlouva byla uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují sdělit smluvní podmínky a další údaje v souladu s § 1843 NOZ, pak je povinností podnikatele poskytnout spotřebiteli dané informace okamžitě po uzavření smlouvy. Podnikatel není zproštěn od informační povinnosti, občanský zákoník mu však umožňuje splnit informační povinnosti později, tedy nikoliv před uzavřením smlouvy.

Využití zástupce či zprostředkovatele

Pokud podnikatel využívá pro uzavírání smluv se spotřebiteli zástupce či zprostředkovatele, pak musí vedle informací uvedených v ustanovení § 1843 odst. 1 NOZ poskytnout i údaje o tomto zástupci nebo zprostředkovateli, konkrétně údaj o jeho totožnosti, příp. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj [§ 1811 odst. 2 písm. a) NOZ], a dále uvést právní důvod, na jehož základě zástupce nebo zprostředkovatel právně jedná. Tímto právním důvodem může být například smlouva o obchodním zastoupení, příkazní smlouva aj.

Sdělením údajů o zástupci nebo zprostředkovateli nejsou dotčeny další jejich povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy, například zákonem o spotřebitelském úvěru pro zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, nebo zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších zákonů, pro investičního zprostředkovatele apod.

Právní