dnes je 9.12.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: předplatitele

Koupě movité věciGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava koupě v NOZ se dělí do celkem šesti pododdílů:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1823Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: předplatitele

Zvláštní způsoby uzavírání smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasicky jsou smlouvy uzavírány na základě nabídky předložené konkrétní osobě a jejího přijetí. § 1770 a násl. NOZ upravují zvláštní způsoby uzavírání smluv, které se tomuto klasickému postupu vymykají. Občanský zákoník mezi ně řadí dražbu, veřejnou soutěž o…

Přístupné pro: předplatitele

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostoryGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že…

Přístupné pro: předplatitele

Řešení sporů ze spotřebitelských smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou oblast smluvních vztahů, nemusí spotřebitel volit pouze z klasických způsobů ochrany práva, ale může využít i mimosoudní řešení sporů. Spotřebitel tak může využít klasické civilní soudní řízení. Má-li podezření, že…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy o finančních službáchGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1841 NOZ se smlouvou o finanční službě rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se…

Přístupné pro: předplatitele

Obecná úpravaGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava spotřebitelských smluv je v NOZ upravena v § 1810 až 1867 NOZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně, ledaže by byla…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1866Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení je kogentní. Za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení je spotřebiteli umožněno vypovědět smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě dopravou či jinými službami. Silnější…

Přístupné pro: předplatitele

Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebiteleGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, převzal úpravu i členění ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o ochraně spotřebitele jednak obecně vymezuje nekalou obchodní praktiku a jednak zakotvuje tři základní…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy o finančních službáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1841 NOZ se smlouvami o finančních službách rozumí všechny spotřebitelské smlouvy, které byly uzavřeny distančním způsobem, tedy za použití výhradně prostředku komunikace na dálku, a které se…

Přístupné pro: předplatitele

Směrnice o nekalých obchodních praktikáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo Evropských společenství řadí ochranu spotřebitele mezi prioritní cíle a neustále pracuje na sbližování právních řádů členských států tak, aby spotřebitelé mohli bez obav uskutečňovat přeshraniční nákupy a byla jim poskytnuta obdobná právní ochrana.…

Přístupné pro: předplatitele

Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostoryGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozitivní změnou nového občanského zákoníku je sjednocení úpravy distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. V dřívější úpravě byly tyto dva druhy smluv rozděleny do dvou samostatných celků včetně samostatné úpravy odstoupení od…

Přístupné pro: předplatitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimosoudní řešení sporů (označované též „ADR”) patří mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, což znamená řešení sporů jinou než soudní cestou, bez ingerence soudu. Smyslem zavedení alternativních způsobů řešení sporů do právního řádu není vedeno pouze…

Přístupné pro: předplatitele

Výrobkové pirátstvíGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobkové pirátství představuje obchodování s napodobeninami, zejména spotřebního zboží za účelem dosažení zisku. Nejčastějším případem je prodej napodobenin značkového sportovního oblečení či obuvi, parfémů nebo kopie hudebních či filmových kompaktních disků.…

Přístupné pro: předplatitele

Ochrana spotřebiteleGarance

12.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společnosti s ručením omezeným související s jednáním vůči spotřebitelům jsou upraveny v řadě právních předpisů. Klíčová ustanovení obsahují soukromoprávní předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 419Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu spotřebitel. „Tento pojem má význam nejenom pro příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale pro celé soukromé práva a koneckonců i pro příslušné právní předpisy z oboru veřejného práva. Kromě toho jde o párový…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 421Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 420Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 422Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1753Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení, které bylo převzato ze Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROT (pravidlo č. 2.1.20), Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014, s. 75.1 se týká podmínek, které nemohla…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1800Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1801Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení patří mezi kogentní ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit. Pokud by tak smlouva aplikaci předmětných ustanovení výslovně ve smlouvě vyloučila a jednalo by se o adhezní smlouvu, k omezujícímu ustanovení se nebude přihlížet, a to…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1798Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1799Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1751 a násl. umožňuje, aby část obsahu smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky, které nejsou obsaženy přímo v textu smlouvy, tj. jsou buď připojeny k nabídce, nebo které jsou druhé smluvní straně známy. Smlouva musí výslovně obsahovat…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1860 - Jazyk smlouvyGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva je uzavřena v úředním jazyce členského státu, jehož je spotřebitel státním příslušníkem nebo kde má bydliště. Jestliže se nemovitost, jejíž užívání je předmětem smlouvy, nachází v jiném členském státě, předá podnikatel spotřebiteli i úřední…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1826Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje další soubor informací, které je podnikatel povinen spotřebiteli při použití prostředků komunikace na dálku sdělit před uzavřením smlouvy, nejedná-li se o uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty či obdobným způsobem,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1815Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Objeví-li se ve smluvním vztahu buď některé z příkladmých ujednání uvedených v ustanovení § 1814 NOZ či ujednání, které naplní znaky generální klauzule v ustanovení § 1813 NOZ, k ujednání se nepřihlíží, nemá tedy žádné právní účinky,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1818Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a sankce    Předmětné ustanovení již bylo obsaženo v ObčZ, nicméně explicitně je zakotvena zásada, podle níž postačí odstoupení od smlouvy odeslat podnikateli poslední den lhůty. Spotřebitel je povinen prokázat,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1802Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava úroků v našem právním řádu doposud chyběla. Úrok tvoří spolu s úrokem z prodlení a náklady spojenými s uplatněním pohledávky příslušenství pohledávky (§ 513 NOZ). Úrok a úrok z prodlení (§ 1970 NOZ) jsou dvě různé právní…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1852Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Timesharing – dočasné užívání ubytovacího zařízení a obdobné služby    Pro ustanovení upravená v tomto oddílu se již vžil pojem v angličtině timesharing či timeshare, jež vystihuje jeho podstatu (time – čas, share – podíl). Předmětem těchto smluv je…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Různý výklad    Na tomto ustanovení se zřetelně projevuje ochranářská funkce spotřebitelských smluv. Umožňuje-li smlouva různý výklad, vždy se použije výklad pro spotřebitele nejpříznivější. Obdobné ustanovení bylo zakotveno již v ustanovení § 55…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice zakázaných ujednání je obdobná jako v ObčZ, který namísto požadavku přiměřenosti pracoval s požadavkem dobré víry, jenž byl původně převzat coby doslovný překlad ze směrnice, nicméně v české právní terminologii měl odlišný význam a byl proto…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1845Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    První odstavec pamatuje na případy, kdy je nereálné z důvodu charakteru prostředku komunikace na dálku splnit informační povinnosti podnikatele v celém rozsahu. Takovým prostředkem bude například telefon. V dosavadní úpravě bylo…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmírnění informační povinnosti ve prospěch podnikatele    V některých případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku není reálné, aby byly veškeré povinné informace spotřebiteli sděleny, proto je žádoucí odchylka, která…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1861Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy se vztahuje i na případně uzavřenou smlouvu o zařazení do výměnného…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1834Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odlišná od zakoupení zboží je situace při odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Jelikož zákon nově stanoví základní pravidlo, které předpokládá počátek poskytování služeb až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, pak je zjevné, že…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1864Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel nesmí po spotřebiteli vyžadovat žádné plnění, dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákaz inkasování záloh byl zakotven v důsledku negativních zkušeností spotřebitelů, jež poskytli zálohu podnikateli, který obratem prostředky…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázaná ujednání byla v podstatě převzata z dosavadní úpravy, která byla transponována ze směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Došlo k rozšíření okruhu zakázaných ujednání, například o dosud chybějící zakázané…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1819Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ zavádí dosud neznámý pojem, a to textová podoba. Právní úprava totiž v některých případech vyžaduje pro platnost právního úkonu, aby byl učiněn v písemné podobě (viz ustanovení § 561 a násl. NOZ), k němuž je třeba připojit podpis…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1846Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní obecná lhůta pro odstoupení v délce 14 dnů má odlišný počátek svého běhu. Prvním rozhodným okamžikem je uzavření smlouvy. Jestliže však podnikatel splní informační povinnost až po uzavření smlouvy, běží lhůta pro odstoupení až od…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1847Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení stanoví výjimku z práva na odstoupení, která je dána specifickým charakterem poskytované služby, kdy by byla ochrana spotřebitele nepřiměřená a snadno zneužitelná. Logické je to zejména u cestovního pojištění s pojistnou dobou kratší než…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1858Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při podpisu smlouvy je běžné, že účastník smlouvy nevstřebá všechny informace nebo je jednoduše nezaznamená. Některá ujednání proto musí spotřebitel podepsat zvlášť. Jsou tak v podstatě chráněny obě strany, podnikatel má důkaz o tom, že …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1862Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení upravuje odchylky od stanovení počátku běhu a délku lhůty pro odstoupení v důsledku porušení povinností podnikatele. Pokud podnikatel nepředá spotřebiteli vyhotovení smlouvy, běží lhůta až od skutečného předání…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobná zásada se objevuje v ustanovení § 1822 NOZ. Obsahuje jednoduché pravidlo, které říká, že pokud se liší údaje v uzavřené smlouvě od údajů, které spotřebitel obdržel před uzavřením smlouvy, a spotřebitel na ně nebyl přímo ve smlouvě upozorněn…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...