dnes je 3.2.2023

Koupě movité věciGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava koupě v NOZ se dělí do celkem šesti pododdílů:

Přístupné pro: předplatitele

Zvláštní způsoby uzavírání smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasicky jsou smlouvy uzavírány na základě nabídky předložené konkrétní osobě a jejího přijetí. § 1770 a násl. NOZ upravují zvláštní způsoby uzavírání smluv, které se tomuto klasickému postupu vymykají. Občanský zákoník mezi ně řadí dražbu, veřejnou soutěž o…

Přístupné pro: předplatitele

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostoryGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy o finančních službáchGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1841 NOZ se smlouvou o finanční službě rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se…

Přístupné pro: předplatitele

Obecná úpravaGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava spotřebitelských smluv je v NOZ upravena v § 1810 až 1867 NOZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně, ledaže by byla…

Přístupné pro: předplatitele

Řešení sporů ze spotřebitelských smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou oblast smluvních vztahů, nemusí spotřebitel volit pouze z klasických způsobů ochrany práva, ale může využít i mimosoudní řešení sporů. Spotřebitel tak může využít klasické civilní soudní řízení. Má-li podezření, že…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1866Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je částečnou transpozicí článku 6 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení je kogentní. Za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení je spotřebiteli umožněno vypovědět smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě dopravou či jinými službami. Silnější…

Přístupné pro: předplatitele

Směrnice o nekalých obchodních praktikáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo Evropských společenství řadí ochranu spotřebitele mezi prioritní cíle a neustále pracuje na sbližování právních řádů členských států tak, aby spotřebitelé mohli bez obav uskutečňovat přeshraniční nákupy a byla jim poskytnuta obdobná právní ochrana.…

Přístupné pro: předplatitele

Výrobkové pirátstvíGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobkové pirátství představuje obchodování s napodobeninami, zejména spotřebního zboží za účelem dosažení zisku. Nejčastějším případem je prodej napodobenin značkového sportovního oblečení či obuvi, parfémů nebo kopie hudebních či filmových kompaktních disků.…

Přístupné pro: předplatitele

Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebiteleGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, převzal úpravu i členění ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o ochraně spotřebitele jednak obecně vymezuje nekalou obchodní praktiku a jednak zakotvuje tři základní…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy o finančních službáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1841 NOZ se smlouvami o finančních službách rozumí všechny spotřebitelské smlouvy, které byly uzavřeny distančním způsobem, tedy za použití výhradně prostředku komunikace na dálku, a které se…

Přístupné pro: předplatitele

Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostoryGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozitivní změnou nového občanského zákoníku je sjednocení úpravy distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. V dřívější úpravě byly tyto dva druhy smluv rozděleny do dvou samostatných celků včetně samostatné úpravy odstoupení od…

Přístupné pro: předplatitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimosoudní řešení sporů (označované též „ADR”) patří mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, což znamená řešení sporů jinou než soudní cestou, bez ingerence soudu. Smyslem zavedení alternativních způsobů řešení sporů do právního řádu není vedeno pouze…

Přístupné pro: předplatitele

Ochrana spotřebiteleGarance

12.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společnosti s ručením omezeným související s jednáním vůči spotřebitelům jsou upraveny v řadě právních předpisů. Klíčová ustanovení obsahují soukromoprávní předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 419Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu spotřebitel. „Tento pojem má význam nejenom pro příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale pro celé soukromé práva a koneckonců i pro příslušné právní předpisy z oboru veřejného práva. Kromě toho jde o párový…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 421Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 422Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 420Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1753Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení, které bylo převzato ze Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROT (pravidlo č. 2.1.20), Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014, s. 75.1 se týká podmínek, které nemohla…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1798Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1799Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1751 a násl. umožňuje, aby část obsahu smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky, které nejsou obsaženy přímo v textu smlouvy, tj. jsou buď připojeny k nabídce, nebo které jsou druhé smluvní straně známy. Smlouva musí výslovně obsahovat…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1800Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1801Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení patří mezi kogentní ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit. Pokud by tak smlouva aplikaci předmětných ustanovení výslovně ve smlouvě vyloučila a jednalo by se o adhezní smlouvu, k omezujícímu ustanovení se nebude přihlížet, a to…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1830Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ pružně reaguje na výdobytky moderní společnosti a obrovský rozvoj zejména internetových obchodů, které by se měly maximálně snažit zjednodušit proces jak uzavření smlouvy, tak odstoupení od smlouvy. Ustanovení je spíše jakýmsi návodem pro…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1825Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zájmu zvýšení ochrany spotřebitele je v samostatném ustanovení zdůrazněna povinnost podnikatele sdělit účel hovoru a základní informace umožňující jeho identifikaci. Ustanovení míří zejména na situace, kdy podnikatel kontaktuje spotřebitele,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1851 - Neobjednané plněníGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřebitelé musejí být chráněni před nevyžádanými službami, proto v případě, že si spotřebitel službu prokazatelně neobjedná, a poskytovatel přesto začne plnit, neuplatní se ustanovení o bezdůvodném obohacení a spotřebitel není povinen za plnění…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1865Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupí-li spotřebitel v souladu se svým zákonným právem od smlouvy, ruší se automaticky i veškeré další smlouvy, které uzavřel v návaznosti s hlavní smlouvou o dočasném užívání ubytovacího zařízení či práva spojeného s ubytováním. V souvislosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1831Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    NOZ v souladu se směrnicí ukládá povinnosti rovněž spotřebiteli. Ten není povinen vrátit zboží společně s odstoupením od smlouvy, ale musí tak učinit nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.    Speciálně je upraven postup …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice zakázaných ujednání je obdobná jako v ObčZ, který namísto požadavku přiměřenosti pracoval s požadavkem dobré víry, jenž byl původně převzat coby doslovný překlad ze směrnice, nicméně v české právní terminologii měl odlišný význam a byl proto…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1828 - Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostoryGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení navazuje na ustanovení § 1820 NOZ, které je obecným ustanovením k tomuto speciálnímu ustanovení. Informační povinnost musí být v případě smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání splněna písemně, nestačí…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobná zásada se objevuje v ustanovení § 1822 NOZ. Obsahuje jednoduché pravidlo, které říká, že pokud se liší údaje v uzavřené smlouvě od údajů, které spotřebitel obdržel před uzavřením smlouvy, a spotřebitel na ně nebyl přímo ve smlouvě upozorněn…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1850Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůta pro vrácení vzájemného plnění při odstoupení od smlouvy spotřebitelem činí 30 dnů (lhůta je tak delší oproti lhůtě v obecných ustanoveních o spotřebitelských distančních smlouvách a smlouvách uzavřených mimo obvyklé obchodní prostory, kde…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1751Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení umožňuje, aby část obsahu smlouvy byla nahrazena takzvanými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou tradičním institutem, jehož základní úpravu obsahoval již i ObchZ, a to konkrétně v § 273 ObchZ.    Definice    NOZ…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1861Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy se vztahuje i na případně uzavřenou smlouvu o zařazení do výměnného…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1817Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Principem této nově vložené podmínky je zvýšení záruky informovanosti spotřebitele o veškerých plněních, ke kterým je povinen. Je vyloučeno, aby například z všeobecných obchodních podmínek přiložených ke kupní smlouvě vyplývala povinnost spotřebitele…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1860 - Jazyk smlouvyGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva je uzavřena v úředním jazyce členského státu, jehož je spotřebitel státním příslušníkem nebo kde má bydliště. Jestliže se nemovitost, jejíž užívání je předmětem smlouvy, nachází v jiném členském státě, předá podnikatel spotřebiteli i úřední…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1839Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o nové ustanovení, které přenáší důkazní břemeno ohledně prokázání splnění informační povinnosti na podnikatele.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1838 - Neobjednané plněníGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

   Neobjednané plnění    Jestliže si spotřebitel žádné zboží či službu neobjedná, a podnikatel mu přesto plnění poskytne, není spotřebitel povinen za plnění nic platit. Ustanovení již v dosavadní úpravě obsaženo bylo. Jedná se o výjimku z obecných…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1842Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení připomíná, že ustanovení se aplikují pouze za předpokladu využití prostředku komunikace na dálku, který byl použit k uzavření smlouvy, tj. bez současné přítomnosti obou smluvních stran.  Příklad  Bude-li tak telefonicky či…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1826Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje další soubor informací, které je podnikatel povinen spotřebiteli při použití prostředků komunikace na dálku sdělit před uzavřením smlouvy, nejedná-li se o uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty či obdobným způsobem,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1848Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení doplňkových smluv bylo upraveno již v dosavadní úpravě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finanční službě, automaticky budou zrušeny navazující smlouvy, které souvisejí s poskytováním služeb podnikatele, pokud byly uzavřeny rovněž…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1849Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že poskytovatel finanční služby zahájí poskytování služby až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud začne dříve, má nárok na odměnu za poskytnutou službu do odstoupení od smlouvy, pouze prokáže-li, že spotřebitel…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1864Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel nesmí po spotřebiteli vyžadovat žádné plnění, dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákaz inkasování záloh byl zakotven v důsledku negativních zkušeností spotřebitelů, jež poskytli zálohu podnikateli, který obratem prostředky…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázaná ujednání byla v podstatě převzata z dosavadní úpravy, která byla transponována ze směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Došlo k rozšíření okruhu zakázaných ujednání, například o dosud chybějící zakázané…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...