dnes je 3.2.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1923Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se nepoužije pro kupní smlouvu, smlouvu o dílo a směnnou smlouvu, jelikož tyto smluvní typy mají vlastní zvláštní úpravu.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1924Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyskytne-li se na předmětu převodu vada zakládající práva z vadného plnění nabyvatele a ten ji řádně a včas vytkne, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Obvykle se jedná o náklady na dopravu předmětu převozu ke zciziteli…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2095Garance

15.9.2022, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu předmět plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nesoulad vlastností dodané věci s ujednanými vlastnostmi zakládá práva z odpovědnosti za…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2096Garance

15.9.2022, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poměrně často dochází k tomu (zejména v případě koupě většího množství zboží), že si strany určí jakost a provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy. V tomto případě se doporučuje pro případné uplatnění vad a prokazování nesouladu mezi vzorkem a dodaným…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2921Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení § 2921 změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb., a to následovně:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2920Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení § 2920 změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2968Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2968 zákonodárce namísto pravidelných v budoucnu splatných dávek (peněžitého důchodu) z titulu náhrady škody připouští možnost jednorázového vyrovnání mezi škůdcem a poškozeným (primárním či sekundárním u reflexní újmy). Náhradu škody formou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2965Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení zákon nově přiznává právo na náhradu též za škodu (majetkovou újmu) vzniklou tím, že poškozený nově nemůže pro třetí osobu vykonávat bezplatně práce v domácnosti či závodu. Obdobnou úpravu OZ…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2958Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2958 zákonodárce konstatuje tři kategorie újem, k nimž může dojít při ublížení na zdraví, a to bolest, další nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění. Zatímco náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění znala též předchozí…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2960Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje náhradu škody, tj. majetkové újmy, k níž došlo v příčinné souvislosti s ublížením na zdraví. Škoda má charakter skutečné škody (damnum emergens), nikoli však ušlého zisku (k tomu účelu slouží např. úprava v ustanovení § 2962 a…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2967Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení navazuje na předchozí § 2966, specifikuje výpočet náhrady na výživu a její limitaci co do výše a co do doby, po kterou má být poskytována.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2969Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2969 částečně navazuje na předchozí úpravu, tj. ustanovení § 443 OZ, podle něhož se při určení výše škody na věci vycházelo z ceny věci v době poškození. Toto základní pravidlo ovšem občanský zákoník dále rozvíjí, když jednak stanoví další…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2971Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2894 odst. 2 povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu stíhá škůdce, pokud byla sjednána, nebo pokud to stanoví zvlášť zákon.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2963Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 2963 je náhradou škody, tj. majetkové újmy, a to ve formě ušlého výdělku. Od náhrady, na niž vznikne právo podle ustanovení § 2962 odst. 1, se liší v době, za niž ji lze přiznat. Náhrada podle ustanovení § 2962…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2970Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Živé zvíře podle ustanovení § 494 není věcí. Není však ani osobou, což je zřejmé jednak samo o sobě, jednak to plyne též z ustanovení § 18. Zvíře tedy nemůže být subjektem, pouze objektem práva, byť objektem…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2959Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmrcením osoby či ublížením na zdraví určité osobě může vzniknout též nemajetková újma jiné osobě, tj. sekundární oběti. Nemajetková újma sekundární oběti bývá označována též jako reflexní či nepřímá…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2964Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Další škodou, která může vzniknout v příčinné souvislosti s ublížením na zdraví, je majetková újma (škoda) spočívající v ušlém zisku (lucrum cessans), v tomto případě nižším důchodu, než jaký by poškozený pobíral nebýt škodní události (ublížení na zdraví) a…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2966Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2966 je dalším příkladem úpravy tzv. reflexní újmy, která vznikne třetí osobě (sekundárnímu, nepřímo poškozenému) v důsledku újmy způsobené primárně poškozenému. Sekundárním poškozeným je v tomto případě osoba, jíž primárně poškozený poskytoval…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2962Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje právo na náhradu za ztrátu na výdělku. tj. náhradu škody (majetkové újmy), v tomto případě ovšem již ve formě ušlého zisku (lucrum cessans). V tom také spočívá první odlišnost od předchozích ustanovení § 2960 a § 2961. Další…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2961Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada nákladů na pohřeb podle komentovaného ustanovení je svým druhem náhradou škody, tj. majetkové újmy, a to ve formě skutečné škody. Komentované ustanovení přiznává právo na náhradu nákladů pohřbu usmrcené osoby vůči…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2956Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2894 odst. 2 postihuje škůdce povinnost nahradit nemajetkovou újmu jen tehdy, pokud byla sjednána, nebo pokud to zvlášť stanoví zákon. Takovým ustanovením, které povinnost náhrady nemajetkové újmy zakládá, je právě ustanovení §…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2954Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2954 se použije při vykonávacím řízení, kdy se poškozený může domáhat, aby jeho právo na náhradu škody (újmy) bylo uspokojeno též z některých věcí škůdce, které jsou jinak z výkonu rozhodnutí vyloučeny. Tím je rozšířen okruh majetku postižitelného…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2953Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2953 zákon připouští možnost moderace náhrady škody z důvodů hodných zvláštního zřetele. Zdůrazněme, že jde o možnost snížení, nikoli úplného vyloučení náhrady. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je zejména odstranění tvrdosti dopadu povinnosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2951Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2894 rozlišuje mezi újmou na jmění, kterou označuje jako „škoda” a imateriální „újmou”.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2955Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem a účelem komentovaného ustanovení je zabránit situaci, kdy by sice bylo prokázáno, že vznikla škoda, kdo za ni odpovídá a komu vznikla, avšak s ohledem na specifika věci by bylo obtížné, případně nemožné, určit její výši. Odmítnutí ochrany poškozenému…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2952Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škoda je obvykle definována jako újma projevující se v majetkové sféře poškozeného, jejíž výši lze objektivně vyjádřit v penězích, a proto ji tedy zásadně lze též penězi nahradit [srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70 (Rc…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1755Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inspiračním zdrojem komentovaného ustanovení bylo ustanovení § 937 obecného občanského zákoníku z roku 1811. Podle Důvodové zprávy Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, v konsolidovaném znění.1 sice nelze akceptovat všeobecné vzdání se…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2957Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navozuje v úvodu dojem, že upravuje určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2937Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2937 NOZ se svojí konstrukcí poněkud blíží § 421a ObčZ, nicméně nelze přehlédnout řadu podstatných odlišností.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2936Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V důvodové zprávě zákonodárce zdůrazňuje snahu o diskontinuitu s předchozí právní úpravou (§ 421a ObčZ), která zakládala přísnou odpovědnost za škodu způsobenou povahou věci bez ohledu na to, zda ke vzniku škody došlo v důsledku projevu vady věci či v důsledku…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2928Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví právní fikci [srov. dikci považuje se za (…) a důvodovou zprávu ve vztahu k úpravě domněnek a fikcí], že v době, kdy je dopravní prostředek předán k opravě, se za provozovatele považuje osoba, která prostředek k opravě převzala.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2943Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vylučuje aplikaci úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (§ 2939 až 2942 NOZ) v případě, že:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2944Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším případem zvláštní odpovědnosti je odpovědnost za škodu na převzatých věcech. Zákon zde obsahově navazuje na předchozí úpravu (§ 421 ObčZ), ke změně dochází pouze v části upravující možnost…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2923Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2923 je typickým příkladem culpa in eligendo, odpovědnosti za nesprávný „výběr” – zde výběr osoby, která způsobí jinému škodu v souvislosti se svými nebezpečnými vlastnostmi (nebezpečnou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2946Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovněž § 2946 upravuje odpovědnost za škodu na věcech, které poškozený neměl možnost opatrovat. Od předchozího § 2946 se liší v tom, že tato odpovědnost je navázána na poskytování ubytovacích…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2934Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z přísně koncipované odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem podle § 2933 zákonodárce připouští v § 2934 výjimku, resp. možnost liberace v případě některých zvířat, za podmínky, že vlastník nebo osoba, jíž bylo zvíře svěřeno, nezanedbali potřebnou pečlivost,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2927Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2927 NOZ reaguje na riziko vzniku škody při provozování dopravního prostředku způsobené vlastní povahou provozu dopravních prostředků. Reflektuje, že dopravní prostředky mají zvýšené nároky na ovládání, pohybují se zpravidla vyšší rychlostí…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2939Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 2939 až § 2943 je věcně převzata úprava dříve obsažená v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Tento zákon byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností k 1. 1. 2014.1 Jak je uvedeno též v důvodové…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2948Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 2948 je limitovaná výše náhrady škody na vnesených věcech. Jako inspirační zdroj zde zákonodárci sloužila německá úprava (§ 702 BGB). Srov. též důvodovou zprávu k § 2944 až § 2949 NOZ.1 Za pozitivum ve vztahu k poskytovateli ubytování lze považovat…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2930Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje nevyvratitelnou domněnku (srov. spojení „platí, že” a důvodovou zprávu ve vztahu k domněnkám), že vlastník dopravního prostředku je současně jeho provozovatelem, pokud nelze skutečného provozovatele určit. Vychází z obecné…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2945Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2945 navazuje na dřívější úpravu (srov. § 433 odst. 2, § 436, § 437 ObčZ), odlišuje se však systematicky a dále v některých detailech. Nezměněna ovšem zůstala základní koncepce, tzn. odpovědnost za věci odložené na místě k tomu určeném či…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2931Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2931 upravuje odpovědnost za škodu na věci vzniklou jejím odcizením či ztrátou. Jde o speciální ustanovení ve vztahu k § 2927, který jinak pokrývá též odpovědnost za škodu vzniklou na věci způsobenou zvláštní povahou provozu dopravního prostředku…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2932Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2932 vychází z předchozí právní úpravy (§ 431 ObčZ). Pokud používá pojem „vypořádají se” (provozovatelé), zatímco dřívější právní úprava používala pojem „odpovídají”, nelze v tom spatřovat významový posun. Podle důvodové zprávy jde pouze o…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2947Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z přísné objektivní odpovědnosti (odpovědnosti za výsledek) jsou po vzoru německé úpravy (srov. § 701 odst. 4 BGB) vyňata vozidla (včetně věcí v nich umístěných, tj. nejenom příslušenství vozidla, ale jakékoliv další věci) a živá…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2929Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2940Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví subsidiárně odpovědnost dodavatele pro případ nemožnosti určit výrobce podle § 2939, pokud dodavatel v propadné lhůtě jednoho měsíce nesdělí poškozenému, kdo je výrobcem, a to za splnění dalších…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2935Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2933 a § 2934 vycházejí z předpokladu kontroly vlastníka či osoby, jíž bylo zvíře svěřeno, nad chováním (jednáním) zvířete, byť možnost usměrnit chování zvířete může být v některých případech reálně velmi limitovaná. Proto také § 2933 zakládá…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1732Garance

1.12.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2950Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2950 je posledním z ustanovení upravujících odpovědnost za škodu ve zvláštních případech. Shodně jako předchozí ustanovení je tato odpovědnost konstruována jako objektivní, tj. nevyžaduje se zavinění (s výjimkou druhé věty) a nepřipouští ani…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2933Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem je v NOZ nově zařazena po vzoru zahraničních úprav, na něž ovšem zákonodárce v důvodové zprávě v tomto případě výslovně nepoukazuje, Zákonodárci velmi pravděpodobně jako inspirační zdroj posloužil § 833…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...