dnes je 20.1.2022

Input:

Vzor - Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajů

19.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2.10.6
Vzor – Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajů

Mgr. Tomáš Vavro

Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajů

podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne

27. dubna 2016,

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), vedené společností:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 123 45 546

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 12458

kontaktní emailová adresa: …, telefonický kontakt: …

(dále jen „Zpracovatel“)

1. Kontaktní údaje správců osobních údajů, pro které Zpracovatel jedná

Zpracovatel jedná pro níže uvedené správce osobních údajů, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 odst. 3 Nařízení v souvislosti s poskytováním svých účetních služeb:

Beta, a. s.

se sídlem V Parku 2456/11, Praha 4, PSČ 148 00

IČO: 524 65 254

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 22548

kontaktní emailová adresa: …, telefonický kontakt: …

(dále jen „Správce č. 1“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce č. 1 jmenován.

Správce č. 1 nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Gama, a. s.

…………………………………..

(dále společně jen „Správci“)

2. Popis kategorií zpracování prováděného pro každého ze Správců

a) Správce č. 1

Kategorie zpracování osobních údajů: Shromažďování osobních údajů zákazníků a zaměstnanců Správce č. 1, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace údajů s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb Zpracovatele spočívajících v poskytování účetních služeb a vedení personální a mzdové agendy.

b) …………………

3. Informace o předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

4. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů

a) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím: Záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Zpracovatele. Vstup do místnosti mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem.

b)

Nahrávám...
Nahrávám...