dnes je 29.5.2023

Koupě movité věciGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava koupě v NOZ se dělí do celkem šesti pododdílů:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1823Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy o finančních službáchGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1841 NOZ se smlouvou o finanční službě rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se…

Přístupné pro: předplatitele

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostoryGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že…

Přístupné pro: předplatitele

Zvláštní způsoby uzavírání smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasicky jsou smlouvy uzavírány na základě nabídky předložené konkrétní osobě a jejího přijetí. § 1770 a násl. NOZ upravují zvláštní způsoby uzavírání smluv, které se tomuto klasickému postupu vymykají. Občanský zákoník mezi ně řadí dražbu, veřejnou soutěž o…

Přístupné pro: předplatitele

Obecná úpravaGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava spotřebitelských smluv je v NOZ upravena v § 1810 až 1867 NOZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně, ledaže by byla…

Přístupné pro: předplatitele

Řešení sporů ze spotřebitelských smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou oblast smluvních vztahů, nemusí spotřebitel volit pouze z klasických způsobů ochrany práva, ale může využít i mimosoudní řešení sporů. Spotřebitel tak může využít klasické civilní soudní řízení. Má-li podezření, že…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1866Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je částečnou transpozicí článku 6 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení je kogentní. Za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení je spotřebiteli umožněno vypovědět smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě dopravou či jinými službami. Silnější…

Přístupné pro: předplatitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimosoudní řešení sporů (označované též „ADR”) patří mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, což znamená řešení sporů jinou než soudní cestou, bez ingerence soudu. Smyslem zavedení alternativních způsobů řešení sporů do právního řádu není vedeno pouze…

Přístupné pro: předplatitele

Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebiteleGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, převzal úpravu i členění ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o ochraně spotřebitele jednak obecně vymezuje nekalou obchodní praktiku a jednak zakotvuje tři základní…

Přístupné pro: předplatitele

Výrobkové pirátstvíGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobkové pirátství představuje obchodování s napodobeninami, zejména spotřebního zboží za účelem dosažení zisku. Nejčastějším případem je prodej napodobenin značkového sportovního oblečení či obuvi, parfémů nebo kopie hudebních či filmových kompaktních disků.…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy o finančních službáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1841 NOZ se smlouvami o finančních službách rozumí všechny spotřebitelské smlouvy, které byly uzavřeny distančním způsobem, tedy za použití výhradně prostředku komunikace na dálku, a které se…

Přístupné pro: předplatitele

Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostoryGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozitivní změnou nového občanského zákoníku je sjednocení úpravy distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. V dřívější úpravě byly tyto dva druhy smluv rozděleny do dvou samostatných celků včetně samostatné úpravy odstoupení od…

Přístupné pro: předplatitele

Směrnice o nekalých obchodních praktikáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo Evropských společenství řadí ochranu spotřebitele mezi prioritní cíle a neustále pracuje na sbližování právních řádů členských států tak, aby spotřebitelé mohli bez obav uskutečňovat přeshraniční nákupy a byla jim poskytnuta obdobná právní ochrana.…

Přístupné pro: předplatitele

Ochrana spotřebiteleGarance

12.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společnosti s ručením omezeným související s jednáním vůči spotřebitelům jsou upraveny v řadě právních předpisů. Klíčová ustanovení obsahují soukromoprávní předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 419Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu spotřebitel. „Tento pojem má význam nejenom pro příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale pro celé soukromé práva a koneckonců i pro příslušné právní předpisy z oboru veřejného práva. Kromě toho jde o párový…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 421Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1753Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení, které bylo převzato ze Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROT (pravidlo č. 2.1.20), Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014, s. 75.1 se týká podmínek, které nemohla…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 420Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 422Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1801Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení patří mezi kogentní ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit. Pokud by tak smlouva aplikaci předmětných ustanovení výslovně ve smlouvě vyloučila a jednalo by se o adhezní smlouvu, k omezujícímu ustanovení se nebude přihlížet, a to…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1798Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1799Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1751 a násl. umožňuje, aby část obsahu smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky, které nejsou obsaženy přímo v textu smlouvy, tj. jsou buď připojeny k nabídce, nebo které jsou druhé smluvní straně známy. Smlouva musí výslovně obsahovat…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1800Garance

2.2.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1845Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    První odstavec pamatuje na případy, kdy je nereálné z důvodu charakteru prostředku komunikace na dálku splnit informační povinnosti podnikatele v celém rozsahu. Takovým prostředkem bude například telefon. V dosavadní úpravě bylo…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1851 - Neobjednané plněníGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřebitelé musejí být chráněni před nevyžádanými službami, proto v případě, že si spotřebitel službu prokazatelně neobjedná, a poskytovatel přesto začne plnit, neuplatní se ustanovení o bezdůvodném obohacení a spotřebitel není povinen za plnění…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1827Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    V zájmu posílení právní jistoty o uzavření smlouvy distančním způsobem, je podnikatel povinen přijetí objednávky potvrdit opět některým prostředkem komunikace na dálku. Objedná-li si spotřebitel například prostřednictvím telefonu…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1815Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Objeví-li se ve smluvním vztahu buď některé z příkladmých ujednání uvedených v ustanovení § 1814 NOZ či ujednání, které naplní znaky generální klauzule v ustanovení § 1813 NOZ, k ujednání se nepřihlíží, nemá tedy žádné právní účinky,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1841Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení prvního paragrafu tohoto pododdílu podává obecnou definici finančních služeb. Finanční službou tak bude například zřízení bankovního účtu, poskytnutí úvěru, zřízení platební karty, uzavření pojištění, smlouvy umožňující vkládání peněz na…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1835Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednoduché pravidlo, které však významně posiluje práva spotřebitele. Lze očekávat, že díky tomuto ustanovení se sníží počet nekalých praktik podnikatelů, kteří vyvíjeli doslova nátlak na určitou cílovou skupinu. Podle nové úpravy, jestliže bude…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1832Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení stanoví postup podnikatele a nároky spotřebitele při odstoupení od smlouvy. Oproti předchozí úpravě, podle níž byl podnikatel povinen vrátit kupní cenu ve lhůtě až třiceti dnů, NOZ lhůtu v souladu se směrnicí zkracuje…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1848Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení doplňkových smluv bylo upraveno již v dosavadní úpravě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finanční službě, automaticky budou zrušeny navazující smlouvy, které souvisejí s poskytováním služeb podnikatele, pokud byly uzavřeny rovněž…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1837Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V některých případech by odstoupení od smlouvy bylo vůči podnikateli nespravedlivé či přímo nevhodné. Zákon proto uvádí taxativní (tj. úplný a konečný) výčet smluv, od jejichž uzavření odstoupit nelze. Rozsah případů je téměř dvakrát větší než…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1849Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že poskytovatel finanční služby zahájí poskytování služby až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud začne dříve, má nárok na odměnu za poskytnutou službu do odstoupení od smlouvy, pouze prokáže-li, že spotřebitel…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1862Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení upravuje odchylky od stanovení počátku běhu a délku lhůty pro odstoupení v důsledku porušení povinností podnikatele. Pokud podnikatel nepředá spotřebiteli vyhotovení smlouvy, běží lhůta až od skutečného předání…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1852Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Timesharing – dočasné užívání ubytovacího zařízení a obdobné služby    Pro ustanovení upravená v tomto oddílu se již vžil pojem v angličtině timesharing či timeshare, jež vystihuje jeho podstatu (time – čas, share – podíl). Předmětem těchto smluv je…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázaná ujednání byla v podstatě převzata z dosavadní úpravy, která byla transponována ze směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Došlo k rozšíření okruhu zakázaných ujednání, například o dosud chybějící zakázané…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1826Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje další soubor informací, které je podnikatel povinen spotřebiteli při použití prostředků komunikace na dálku sdělit před uzavřením smlouvy, nejedná-li se o uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty či obdobným způsobem,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1828 - Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostoryGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení navazuje na ustanovení § 1820 NOZ, které je obecným ustanovením k tomuto speciálnímu ustanovení. Informační povinnost musí být v případě smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání splněna písemně, nestačí…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazky hrazené prostřednictvím zápůjčky nebo úvěru    Častým jevem je financování kupní ceny prostřednictvím úvěru nebo zápůjčky. Smlouva o úvěru či zápůjčce je přitom pouze smlouvou vedlejší, kdy hlavní smlouvou je například smlouva kupní. Výslovně…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1833Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při odstoupení od smlouvy podnikatelé často odmítali převzít od spotřebitele výrobek, který měl například porušený originální obal, se zdůvodněním, že je pro ně takový výrobek již nepoužitelný a nemohou jej znovu zařadit do prodeje. Smyslem…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1830Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ pružně reaguje na výdobytky moderní společnosti a obrovský rozvoj zejména internetových obchodů, které by se měly maximálně snažit zjednodušit proces jak uzavření smlouvy, tak odstoupení od smlouvy. Ustanovení je spíše jakýmsi návodem pro…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobná zásada se objevuje v ustanovení § 1822 NOZ. Obsahuje jednoduché pravidlo, které říká, že pokud se liší údaje v uzavřené smlouvě od údajů, které spotřebitel obdržel před uzavřením smlouvy, a spotřebitel na ně nebyl přímo ve smlouvě upozorněn…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1819Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ zavádí dosud neznámý pojem, a to textová podoba. Právní úprava totiž v některých případech vyžaduje pro platnost právního úkonu, aby byl učiněn v písemné podobě (viz ustanovení § 561 a násl. NOZ), k němuž je třeba připojit podpis…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...