dnes je 30.5.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2979Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2979 jsou vložena společná ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží (výrobku) nebo služby. Jde o úpravu převzatou z ustanovení § 45 odst. 3 a § 46 odst. 2 ObchZ. Zatímco předchozí úprava se vztahovala zvlášť ke klamavé reklamě…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2990Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2976Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2976 a násl. představuje soukromoprávní část úpravy ochrany hospodářské soutěže (ochrana před nekalou soutěží). Z hlediska systematického kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 44 ObchZ) upravuje tzv. generální klauzuli nekalé soutěže…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2975Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení úpravy konkurenční doložky do části týkající se hospodářské soutěže je novinkou, obchodní zákoník obdobné ustanovení neobsahoval (konkurenční doložku upravoval toliko u jednotlivých smluvních typů – u obchodního zastoupení v ustanovení § 672a ObchZ,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2982Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovněž vymezení skutkové podstaty parazitování na pověsti vychází z předchozí úpravy (srov. ustanovení § 48 ObchZ). V souladu s terminologií občanského zákoníku namísto „podniku” používá pojem „závod”, dále používá jednotné číslo („výrobku nebo služby” namísto…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2980Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava v ustanovení § 2980 navazuje na ustanovení § 50a ObchZ a vychází zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. 12. 2006, o klamavé a srovnávací reklamě, od níž se členské státy nemohou odchýlit přijetím přísnější ani mírnější…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2983Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podplácením ve smyslu ustanovení § 2983 je jednání spočívající v poskytnutí jakéhokoli prospěchu, hmotného i nehmotného charakteru, jehož účelem je takové jednání soutěžitele, jemuž je poskytován, které je nekalé, tj. v rozporu s dobrými mravy soutěže, a jehož…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2988Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2988 - § 2990 jsou nadepsána „ochrana proti nekalé soutěži”. Tato ustanovení upravují nároky oprávněné osoby, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno přímo nekalou soutěží (ustanovení § 2988), speciální aktivní legitimaci (ustanovení § 2989 odst.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2981Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U vyvolání nebezpečí záměny se spojují dva typicky nekalosoutěžní prvky: klamání (snaha o záměnu výrobku s výrobkem jiného soutěžitele, konkurenta) a parazitování (profitování z pověsti konkurenta či jeho výrobku). Často také může docházet k souběhu více…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2984Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První úprava zlehčování v ustanovení § 2984 navazuje na předchozí úpravu, která zjevně zákonodárci posloužila jako předloha (ustanovení § 50 ObchZ), s tím rozdílem, že v obou odstavcích je nově používáno jednotné číslo namísto dřívějšího množného (srov.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2986Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotěrné obtěžování je nová zákonná skutková podstata, předchozí právní úprava obdobnou skutkovou podstatu neobsahovala. Výstižnější by zřejmě bylo označení „nevyžádaná reklama”, Srov. Ondrejová, D. Nová skutková podstata nekalé soutěže „dotěrné obtěžování”,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2989Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2989 navazuje historicky na ustanovení § 54 ObchZ. Zatímco v prvním odstavci dochází pouze ke změně výrazu „spotřebitel” na „zákazník” (takže se teoreticky rozšiřuje okruh aktivně legitimovaných osob o osoby oprávněné hájit zájmy zákazníků –…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2978Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení skutkové podstaty klamavého označení zboží nebo služby v ustanovení § 2978 vychází z ustanovení § 46 ObchZ. Zajímavostí pak je, že znění ustanovení § 2978 neodpovídá označení této zákonné skutkové podstaty ve výčtu v ustanovení § 2976 odst. 2 písm.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2973Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2972Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava hospodářské soutěže v novém občanském zákoníku

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2987Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2987 kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 52 ObchZ) mezi zákonné skutkové podstaty řadí ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Pokud jde o obsahové vymezení, předchozí a nová právní úprava jsou takřka totožné s tím, že v nové…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2977Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První zákonnou skutkovou podstatou je klamavá reklama. Zatímco její označení je shodné s předchozí úpravou, obsahové vymezení již nikoli (srov. ustanovení § 45 ObchZ).

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2985Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2974Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční osobou se podle ustanovení § 3024 odst. 1 považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Z toho především plyne, že ustanovení § 2974 počítá výslovně pouze s fyzickými či právnickými osobami, tj.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1924Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyskytne-li se na předmětu převodu vada zakládající práva z vadného plnění nabyvatele a ten ji řádně a včas vytkne, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Obvykle se jedná o náklady na dopravu předmětu převozu ke zciziteli…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1823Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2096Garance

15.9.2022, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poměrně často dochází k tomu (zejména v případě koupě většího množství zboží), že si strany určí jakost a provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy. V tomto případě se doporučuje pro případné uplatnění vad a prokazování nesouladu mezi vzorkem a dodaným…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2095Garance

15.9.2022, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu předmět plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nesoulad vlastností dodané věci s ujednanými vlastnostmi zakládá práva z odpovědnosti za…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1923Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se nepoužije pro kupní smlouvu, smlouvu o dílo a směnnou smlouvu, jelikož tyto smluvní typy mají vlastní zvláštní úpravu.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2920Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení § 2920 změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2921Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení § 2921 změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb., a to následovně:

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2960Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje náhradu škody, tj. majetkové újmy, k níž došlo v příčinné souvislosti s ublížením na zdraví. Škoda má charakter skutečné škody (damnum emergens), nikoli však ušlého zisku (k tomu účelu slouží např. úprava v ustanovení § 2962 a…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2963Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 2963 je náhradou škody, tj. majetkové újmy, a to ve formě ušlého výdělku. Od náhrady, na niž vznikne právo podle ustanovení § 2962 odst. 1, se liší v době, za niž ji lze přiznat. Náhrada podle ustanovení § 2962…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2958Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2958 zákonodárce konstatuje tři kategorie újem, k nimž může dojít při ublížení na zdraví, a to bolest, další nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění. Zatímco náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění znala též předchozí…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2969Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2969 částečně navazuje na předchozí úpravu, tj. ustanovení § 443 OZ, podle něhož se při určení výše škody na věci vycházelo z ceny věci v době poškození. Toto základní pravidlo ovšem občanský zákoník dále rozvíjí, když jednak stanoví další…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2970Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Živé zvíře podle ustanovení § 494 není věcí. Není však ani osobou, což je zřejmé jednak samo o sobě, jednak to plyne též z ustanovení § 18. Zvíře tedy nemůže být subjektem, pouze objektem práva, byť objektem…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2967Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení navazuje na předchozí § 2966, specifikuje výpočet náhrady na výživu a její limitaci co do výše a co do doby, po kterou má být poskytována.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2968Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2968 zákonodárce namísto pravidelných v budoucnu splatných dávek (peněžitého důchodu) z titulu náhrady škody připouští možnost jednorázového vyrovnání mezi škůdcem a poškozeným (primárním či sekundárním u reflexní újmy). Náhradu škody formou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2961Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada nákladů na pohřeb podle komentovaného ustanovení je svým druhem náhradou škody, tj. majetkové újmy, a to ve formě skutečné škody. Komentované ustanovení přiznává právo na náhradu nákladů pohřbu usmrcené osoby vůči…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2962Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje právo na náhradu za ztrátu na výdělku. tj. náhradu škody (majetkové újmy), v tomto případě ovšem již ve formě ušlého zisku (lucrum cessans). V tom také spočívá první odlišnost od předchozích ustanovení § 2960 a § 2961. Další…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2965Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení zákon nově přiznává právo na náhradu též za škodu (majetkovou újmu) vzniklou tím, že poškozený nově nemůže pro třetí osobu vykonávat bezplatně práce v domácnosti či závodu. Obdobnou úpravu OZ…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2971Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2894 odst. 2 povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu stíhá škůdce, pokud byla sjednána, nebo pokud to stanoví zvlášť zákon.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2959Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmrcením osoby či ublížením na zdraví určité osobě může vzniknout též nemajetková újma jiné osobě, tj. sekundární oběti. Nemajetková újma sekundární oběti bývá označována též jako reflexní či nepřímá…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2964Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Další škodou, která může vzniknout v příčinné souvislosti s ublížením na zdraví, je majetková újma (škoda) spočívající v ušlém zisku (lucrum cessans), v tomto případě nižším důchodu, než jaký by poškozený pobíral nebýt škodní události (ublížení na zdraví) a…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2966Garance

10.12.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2966 je dalším příkladem úpravy tzv. reflexní újmy, která vznikne třetí osobě (sekundárnímu, nepřímo poškozenému) v důsledku újmy způsobené primárně poškozenému. Sekundárním poškozeným je v tomto případě osoba, jíž primárně poškozený poskytoval…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2951Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2894 rozlišuje mezi újmou na jmění, kterou označuje jako „škoda” a imateriální „újmou”.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2955Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem a účelem komentovaného ustanovení je zabránit situaci, kdy by sice bylo prokázáno, že vznikla škoda, kdo za ni odpovídá a komu vznikla, avšak s ohledem na specifika věci by bylo obtížné, případně nemožné, určit její výši. Odmítnutí ochrany poškozenému…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2952Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škoda je obvykle definována jako újma projevující se v majetkové sféře poškozeného, jejíž výši lze objektivně vyjádřit v penězích, a proto ji tedy zásadně lze též penězi nahradit [srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70 (Rc…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2953Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2953 zákon připouští možnost moderace náhrady škody z důvodů hodných zvláštního zřetele. Zdůrazněme, že jde o možnost snížení, nikoli úplného vyloučení náhrady. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je zejména odstranění tvrdosti dopadu povinnosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1755Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inspiračním zdrojem komentovaného ustanovení bylo ustanovení § 937 obecného občanského zákoníku z roku 1811. Podle Důvodové zprávy Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, v konsolidovaném znění.1 sice nelze akceptovat všeobecné vzdání se…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2956Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2894 odst. 2 postihuje škůdce povinnost nahradit nemajetkovou újmu jen tehdy, pokud byla sjednána, nebo pokud to zvlášť stanoví zákon. Takovým ustanovením, které povinnost náhrady nemajetkové újmy zakládá, je právě ustanovení §…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2957Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navozuje v úvodu dojem, že upravuje určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2954Garance

15.6.2020, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2954 se použije při vykonávacím řízení, kdy se poškozený může domáhat, aby jeho právo na náhradu škody (újmy) bylo uspokojeno též z některých věcí škůdce, které jsou jinak z výkonu rozhodnutí vyloučeny. Tím je rozšířen okruh majetku postižitelného…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2932Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2932 vychází z předchozí právní úpravy (§ 431 ObčZ). Pokud používá pojem „vypořádají se” (provozovatelé), zatímco dřívější právní úprava používala pojem „odpovídají”, nelze v tom spatřovat významový posun. Podle důvodové zprávy jde pouze o…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2947Garance

1.12.2019, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z přísné objektivní odpovědnosti (odpovědnosti za výsledek) jsou po vzoru německé úpravy (srov. § 701 odst. 4 BGB) vyňata vozidla (včetně věcí v nich umístěných, tj. nejenom příslušenství vozidla, ale jakékoliv další věci) a živá…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...