dnes je 16.6.2024

Input:

273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky, ve znění účinném k 28.6.2022

č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky, ve znění účinném k 28.6.2022
ZÁKON
ze dne 17. července 2008
o Policii České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava uveřejněná v částce č. 122/2008
 
 
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
v § 65 odst. 1 písm. c) vkládá slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena viz. zák. č. 306/2009 Sb.
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší v § 39 odst. 3 a v § 118 odst. 3
150/2011 Sb.
(k 22.6.2011)
mění, § 2, § 34, § 60 odst. 2, § 66 odst. 2, § 79 odst. 2, § 80, § 83, § 87, § 95 odst. 2; vkládá nový § 80a
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 66 odst. 5, § 68 odst. 3 písm. a), § 71 písm. b), § 83 odst. 6, § 98 odst. 1, § 101 odst. 3, § 114, § 115; vkládá nový § 71a; ruší část druhou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 68 odst. 3 písm. b), § 71 písm. c), § 116 odst. 4
459/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 28 písm. d) a e), § 54 písm. d) a e)
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 26, § 34, § 78 odst. 1, § 89, § 92; vkládá nový § 34a
273/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 34 odst. 4; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 24, § 26, § 44 odst. 2, § 46 písm. a), § 47 odst. 3, § 63, § 65 odst. 1 písm. d), § 95
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 49, § 98; vkládá nový § 117a
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 66 odst. 5
51/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
vkládá nové § 7a a § 7b; mění § 119 odst. 7
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 41
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 41 odst. 2 písm. b) bod 2 a § 67 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 26, § 61, § 63, § 79, § 97, 101, § 102
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 78 odst. 1
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
ruší slova v § 27 odst. 2
304/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění § 66 odst. 2
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 79, § 80, § 80a, § 82, § 88 a § 87; vkládá § 66a, § 79a, § 80b, § 80c, § 84a až 84d, § 88a a § 88b; ruší § 83, § 85 a 86
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 45 odst. 2 písm. c)
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 33 novelizačních bodů
130/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění § 65, § 88; vkládá § 65a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1
Policie České republiky (dále jen „policie”) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
§ 2
Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva”).
§ 3
Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.
§ 4
(1) Úkoly policie vykonávají příslušníci policie (dále jen „policisté”)1) a zaměstnanci2) zařazení v policii (dále jen „zaměstnanci policie”).
(2) Ministr vnitra (dále jen „ministr”) může povolat policisty k plnění úkolů
a) Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”),
b) v Policejní akademii České republiky, nebo
c) ve škole anebo školském zařízení, které nejsou organizační částí policie.
HLAVA II
ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE
§ 5
(1) Policie je podřízena ministerstvu.
(2) Ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů policie.
(3) Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi.
§ 6
(1) Policii tvoří útvary, jimiž jsou
a) Policejní prezidium České republiky (dále jen „policejní prezidium”) v čele s policejním prezidentem,
b) útvary policie s celostátní působností,
c) krajská ředitelství policie (dále jen „krajské ředitelství”),
d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.
(2) Útvary policie uvedené v odstavci 1 písm. b) zřizuje na návrh policejního prezidenta ministr. Útvary policie uvedené v odstavci 1 písm. d) zřizuje na návrh ředitele krajského ředitelství policejní prezident.
(3) Policejní prezidium řídí činnost policie.
§ 7
Policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se při nakládání s majetkem České republiky a v právních vztazích považují za součást organizační složky státu a účetní jednotky ministerstvo.
§ 7a
Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu
O naložení s majetkem ve vlastnictví České republiky mezi organizačními složkami státu, které jsou součástí policie, nebo mezi ministerstvem a těmito organizačními složkami státu, a to přenecháním k užívání nebo změnou příslušnosti hospodařit, může rozhodnout ministr opatřením31) v případě, že je to potřeba v souvislosti s plněním úkolu policie.
§ 7b
Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace
(1) Organizační složka státu může v souvislosti s řešením mimořádné události nebo krizové situace bezúplatně převést movitou věc z vlastnictví České republiky do vlastnictví územního samosprávného celku nebo jiné právnické osoby anebo fyzické osoby. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19b, 19c a 21 až 23 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích35) se nepoužijí.
(2) Organizační složka státu může umožnit bezúplatné užívání movité věci ve vlastnictví České republiky územním samosprávným celkem nebo jinou právnickou osobou anebo fyzickou
Nahrávám...
Nahrávám...