dnes je 21.6.2024

Input:

395/2009 Sb., Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 395/2009 Sb., Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném k 1.1.2023
ZÁKON
ze dne 9. září 2009
o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2016 Sb.
(k 6.3.2016)
mění celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7 odst. 1; vkládá § 5a a § 7a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 7, § 8, § 9; vkládá nový § 9a
nález ÚS
254/2020 Sb.
(k 27.5.2020)
ruší část ustanovení § 3a písm. a)
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 7a
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 9
359/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob posuzování a zamezení nekalým obchodním praktikám odběratele s významnou tržní silou v zemědělském a potravinovém řetězci,
b)  náležitosti a formu smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem,
c)  dozor nad dodržováním tohoto zákona.
(2)  Podle tohoto zákona se posuzují nekalé obchodní praktiky bez ohledu na to, kde byly uskutečněny, a bez ohledu na rozhodné právo smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem, pokud jejich účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  dodavatelem osoba nebo aliance dodavatelů, pokud vyrábí nebo prodává zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky nebo přijímá nebo poskytuje služby související s prodejem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků (dále jen „související služby”); dodavatelem je také osoba, která prodej, výrobu nebo související služby pro jiného dodavatele zajišťuje na základě smlouvy,
b)  odběratelem osoba nebo aliance odběratelů, pokud nakupuje zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky nebo přijímá nebo poskytuje související služby, nebo osoba, která takový nákup nebo související služby pro jiného odběratele zajišťuje na základě smlouvy; odběratelem je také stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba veřejného práva nebo jejich sdružení,
c)  aliancí dodavatelů uskupení osob vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo jiné právní skutečnosti, které zajišťuje spolupráci mezi dodavateli v souvislosti s výrobou nebo prodejem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo přijímáním nebo poskytováním souvisejících služeb, nebo bylo za účelem této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,
d)  aliancí odběratelů uskupení osob vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo jiné právní skutečnosti, které zajišťuje spolupráci mezi odběrateli v souvislosti s nákupem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo přijímáním nebo poskytováním souvisejících služeb, nebo bylo za účelem této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,
e)  zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i produkty v této příloze neuvedené, avšak zpracované pro použití jako potraviny s využitím látek, výrobků nebo zboží uvedených v této příloze,
f)  zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky podléhajícími rychlé zkáze zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky, které by se ze své podstaty nebo ve své fázi zpracování mohly stát nevhodnými k prodeji v
Nahrávám...
Nahrávám...