dnes je 16.6.2024

Input:

489/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

č. 489/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
[zrušeno č. 3/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 31. října 2006,
kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a 8 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(7) Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy2se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou „IZO”.


2§ 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.”.
2. V § 3 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 5a a 5b zní:
„(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny pohlaví žadatele, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se v tomto případě přiloží rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení5a, popřípadě jeho úředně ověřený opis, a prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu. Žadatel dále v souladu se
Nahrávám...
Nahrávám...