dnes je 27.1.2023

Input:

Bez podnikatelského oprávnění to nepůjde

17.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Bez podnikatelského oprávnění to nepůjde

Mgr. Milan Vaňkát

Úvod

Začínáte studovat on-line kurz na téma „Založení a provoz e-shopu v 11 lekcích”. V každé lekci bude podrobněji probráno téma, které se týká problémů souvisejících s provozováním e-shopu. Tento kurz nemůže vyčerpat všechny problémy a souvislosti týkající se provozování e-shopu, ale jeho cílem je poskytnout určité minimální informace a nasměrovat čtenáře k dalším zdrojům, kterými jsou především platné právní předpisy. Při řešení některých situací v praxi se provozovatel e-shopu zřejmě nevyhne nutnosti případné konzultace s odborníkem.

V tomto kurzu se budeme věnovat několika zásadním tématům. Začneme podnikatelským oprávněním, definicí e-shopu a koupí přes internet. V této souvislosti nelze opomenout ustanovení týkající se ochrany spotřebitele, neboť chráněn je především spotřebitel, což se projevuje v určitých příkazech a omezeních adresovaných podnikateli. Budeme se rovněž věnovat obchodním podmínkám a reklamacím, kterým se bohužel patrně žádný provozovatel e-shopu nevyhne. Podnikatel při provozování e-shopu bude pracovat i s osobními údaji spotřebitelů, a proto by měl vědět, jak s nimi zacházet. Jednotlivé lekce se mohou různě prolínat a spolu souviset, čímž se nevyhneme místy i určitému opakování. Nicméně jak praví známé lidové rčení, opakování je matkou moudrosti.

K provozování e-shopu v klasickém slova smyslu je třeba podnikatelské oprávnění. Podle platné právní úpravy se podnikatelem rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§ 420 odst. 1 NOZ). V této lekci tak začneme nejprve právním minimem, které je nezbytné pro samotné zahájení podnikatelské činnosti, tj. ještě před zahájením provozu samotného e-shopu.

Před zahájením výkladu je vhodné upozornit na citaci právních předpisů, jak bude činěna v tomto kurzu. Nejčastěji citovaným právním předpisem bude zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník” nebo „NOZ”). Jedná se o zásadní zákon a rozsáhlý kodex, který upravuje základní životní situace občana od jeho narození do smrti. Jednotlivá zákonná ustanovení budou citována buď kompletně, nebo zkráceně. Příkladem kompletní citace je § 1 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která zamezuje pochybnostem o tom, z kterého zákona je citováno. Zkrácená citace pak bude vypadat takto: § 1 odst. 1 NOZ. Bude-li nutné citovat předchozí právní úpravu, tj. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (tzv. starý občanský zákoník, zkratka „ObčZ”), bude na to čtenář výslovně upozorněn.

Vstupní předpoklady

Provozování klasického e-shopu lze označit za výdělečnou a soustavnou činnost, která je činěna za účelem dosažení zisku, jedná se tedy o podnikání. K podnikání je však třeba náležité oprávnění k podnikatelské činnosti, jinak se osoba „podnikající neoprávněně” vystavuje riziku sankce ze strany státu.1 Budoucí podnikatel by si měl nejprve důkladně ověřit, zda splňuje vstupní předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti, a poté by si na základě svých možností a preferencí měl promyslet, jakým konkrétním způsobem bude podnikatelskou činnost vykonávat. V rámci vstupních předpokladů lze rozeznat výslovně stanovené právní předpoklady a dále „osobní” předpoklady, které nemusejí být výslovně v zákoně upraveny (až na výjimky).

Ať již se budoucí provozovatel e-shopu rozhodne pro kteroukoliv formu podnikání, bude se řídit § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon” nebo „ŽZ”). Mezi všeobecné podmínky patří plná svéprávnost (dovršení osmnácti let věku), kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost. Za bezúhonnou se nepovažuje především osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (§ 6 odst. 2 ŽZ). Značným omezením je rovněž případná účast na insolvenčním řízení (např. k překážkám provozování živnosti viz § 8 ŽZ, případně viz § 63 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK”).

Co se týká osobních předpokladů, je situace s jejich definováním komplikovanější. Český právní řád nám s tím pomůže jen částečně. Například pokud se budoucí podnikatel rozhodne podnikat prostřednictvím právnické osoby a bude současně vykonávat funkci člena voleného orgánu v takové právnické osobě, ukládá mu § 159 NOZ tzv. povinnost péče řádného hospodáře. Kdo totiž přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře

Nahrávám...
Nahrávám...