dnes je 28.2.2024

Input:

Bez podnikatelského oprávnění to nepůjde

17.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1101
Bez podnikatelského oprávnění to nepůjde

Mgr. Milan Vaňkát

Úvod

K provozování e-shopu v klasickém slova smyslu je třeba podnikatelské oprávnění. Podle platné právní úpravy se podnikatelem rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§ 420 odst. 1 NOZ). V této lekci se budeme zabývat právním minimem, které je nezbytné pro samotné zahájení podnikatelské činnosti, tj. ještě před zahájením provozu samotného e-shopu.

Vstupní předpoklady

Provozování klasického e-shopu lze označit za výdělečnou a soustavnou činnost, která je činěna za účelem dosažení zisku, jedná se tedy o podnikání. K podnikání je však třeba náležité oprávnění k podnikatelské činnosti, jinak se osoba "podnikající neoprávněně" vystavuje riziku sankce ze strany státu.1 Budoucí podnikatel by si měl nejprve důkladně ověřit, zda splňuje vstupní předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti, a poté by si na základě svých možností a preferencí měl promyslet, jakým konkrétním způsobem bude podnikatelskou činnost vykonávat. V rámci vstupních předpokladů lze rozeznat výslovně stanovené právní předpoklady a dále "osobní" předpoklady, které nemusejí být výslovně v zákoně upraveny (až na výjimky).

Ať již se budoucí provozovatel e-shopu rozhodne pro kteroukoliv formu podnikání, bude se řídit § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon" nebo "ŽZ"). Mezi všeobecné podmínky patří plná svéprávnost (dovršení osmnácti let věku), kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost. Za bezúhonnou se nepovažuje především osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (§ 6 odst. 2 ŽZ). Značným omezením je rovněž případná účast na insolvenčním řízení (např. k překážkám provozování živnosti viz § 8 ŽZ, případně viz § 63 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK").

Co se týká osobních předpokladů, je situace s jejich definováním komplikovanější. Český právní řád nám s tím pomůže jen částečně. Například pokud se budoucí podnikatel rozhodne podnikat prostřednictvím právnické osoby a bude současně vykonávat funkci člena voleného orgánu v takové právnické osobě, ukládá mu § 159 NOZ tzv. povinnost péče řádného hospodáře. Kdo totiž přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ačkoliv to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. U člena voleného orgánu právnické osoby tak zákon vyžaduje výslovně i "potřebné znalosti". Zákon tak v některých případech vyžaduje kromě prostých právních předpokladů rovněž i některé osobní předpoklady.

Nicméně ani "potřebné znalosti" ještě nic neříkají o tom, jaký by podnikatel vlastně měl být a jaké by měl mít ideální vlastnosti. Uveďme si alespoň některé základní, mezi které lze zařadit například odpovědnost, samostatnost, podnikavost ve smyslu aktivního přístupu k řešení problémů, soutěživost a pracovitost. Proč jsou výslovně uvedeny právě tyto vlastnosti? Odpověď můžeme nalézt při srovnání s výkonem práce v pracovním poměru jako zaměstnanec. Zaměstnanec je například povinen plnit pokyny nadřízených, spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu k vykonávání svěřených prací apod. (blíže viz § 301 a násl. ZP). Podnikatel nemusí plnit pokyny nadřízených, žádné totiž nemá, a naopak to bývá on, kdo uděluje příkazy, například případným zaměstnancům. Podnikatel si obvykle může vybrat, s kým bude či naopak nebude spolupracovat. Pokud podnikatel nechce, do práce vůbec nemusí přijít, a pokud do ní přijde, nemusí se věnovat vůbec své podnikatelské činnosti, může si třeba číst celý den noviny. Nicméně bude to mít své následky, např. promarněné zakázky. Podnikání znamená na jednu stranu svobodu, ale na druhou stranu také odpovědnost.

Začínající podnikatel by si tedy měl

Nahrávám...
Nahrávám...