dnes je 21.2.2024

Input:

Jak začít aneb bez podnikatelského oprávnění to nepůjde

17.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Jak začít aneb bez podnikatelského oprávnění to nepůjde

Mgr. Milan Vaňkát

K provozování e-shopu v klasickém slova smyslu je třeba podnikatelské oprávnění. Podle platné právní úpravy se podnikatelem rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§ 420 odst. 1 NOZ). Začneme tedy nejprve právním minimem, které je nezbytné pro samotné zahájení podnikatelské činnosti, tj. ještě před zahájením provozu samotného e-shopu.

Před zahájením výkladu je vhodné upozornit na citaci právních předpisů, jak bude činěna v tomto kurzu. Nejčastěji citovaným právním předpisem bude zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník" nebo "NOZ"). Jedná se o zásadní zákon a rozsáhlý kodex, který upravuje základní životní situace občana od jeho narození do smrti. Jednotlivá zákonná ustanovení budou citována buď kompletně, nebo zkráceně. Příkladem kompletní citace je § 1 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která zamezuje pochybnostem o tom, z kterého zákona je citováno. Zkrácená citace pak bude vypadat takto: § 1 odst. 1 NOZ. Bude-li nutné citovat předchozí právní úpravu, tj. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (tzv. starý občanský zákoník, zkratka "ObčZ"), bude na to čtenář výslovně upozorněn.

Vstupní předpoklady

Provozování klasického e-shopu lze označit za výdělečnou a soustavnou činnost, která je činěna za účelem dosažení zisku, jedná se tedy o podnikání. K podnikání je však třeba náležité oprávnění k podnikatelské činnosti, jinak se osoba "podnikající neoprávněně" vystavuje riziku sankce ze strany státu.1 Budoucí podnikatel by si měl nejprve důkladně ověřit, zda splňuje vstupní předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti, a poté by si na základě svých možností a preferencí měl promyslet, jakým konkrétním způsobem bude podnikatelskou činnost vykonávat. V rámci vstupních předpokladů lze rozeznat výslovně stanovené právní předpoklady a dále "osobní" předpoklady, které nemusejí být výslovně v zákoně upraveny (až na výjimky).

Ať již se budoucí provozovatel e-shopu rozhodne pro kteroukoliv formu podnikání, bude se řídit § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon" nebo "ŽZ"). Mezi všeobecné podmínky patří plná svéprávnost (dovršení osmnácti let věku), kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost. Za bezúhonnou se nepovažuje především osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (§ 6 odst. 2 ŽZ). Značným omezením je rovněž případná účast na insolvenčním řízení (např. k překážkám provozování živnosti viz § 8 ŽZ, případně viz § 63 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK").

Co se týká osobních předpokladů, je situace s jejich definováním komplikovanější. Český právní řád nám s tím pomůže jen částečně. Například pokud se budoucí podnikatel rozhodne podnikat prostřednictvím právnické osoby a bude současně vykonávat funkci člena voleného orgánu v takové právnické osobě, ukládá mu § 159 NOZ tzv. povinnost péče řádného hospodáře. Kdo totiž přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ačkoliv to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. U člena voleného orgánu právnické osoby tak zákon vyžaduje výslovně i "potřebné znalosti". Zákon tak v některých případech vyžaduje kromě prostých právních předpokladů rovněž i některé osobní předpoklady.

Nicméně ani "potřebné znalosti" ještě nic neříkají o tom, jaký by podnikatel vlastně měl být a jaké by měl mít ideální vlastnosti. Uveďme si alespoň některé základní, mezi které lze zařadit například odpovědnost, samostatnost, podnikavost ve smyslu aktivního přístupu k řešení problémů, soutěživost a pracovitost. Proč jsou výslovně uvedeny právě tyto vlastnosti? Odpověď můžeme nalézt při srovnání s výkonem práce v pracovním poměru jako zaměstnanec. Zaměstnanec je například povinen plnit pokyny nadřízených, spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu k vykonávání svěřených prací apod. (blíže viz § 301 a násl. ZP). Podnikatel nemusí plnit pokyny nadřízených, žádné totiž nemá, a naopak to bývá on, kdo uděluje příkazy, například případným zaměstnancům. Podnikatel si obvykle může vybrat, s kým bude či naopak nebude spolupracovat. Pokud podnikatel nechce, do práce vůbec nemusí přijít, a pokud do ní přijde, nemusí se věnovat vůbec své podnikatelské činnosti, může si třeba číst celý den noviny. Nicméně bude to mít své následky, např. promarněné zakázky. Podnikání znamená na jednu stranu svobodu, ale na druhou stranu také odpovědnost.

Začínající podnikatel by si tedy měl položit otázku, zda má přesnější představu o tom, co ho čeká, a jestli se na to osobnostně cítí. Každý jsme jiný a někomu více vyhovuje být v pracovním poměru jako zaměstnanec. Naopak někdo se může v takové situaci cítit být svázán, pak ale musí počítat s tím, že v případě podnikání jde vždy do rizika a bude se od něho očekávat víc.

Zahájení podnikatelské činnosti

Splňuje-li budoucí provozovatel uvedené předpoklady, může přistoupit k zajištění samotného podnikatelského oprávnění. Přitom musí budoucí provozovatel zvážit právní formu své podnikatelské činnosti. Ačkoliv existuje více variant, jeví se pro začátek jako nejvhodnější a nejjednodušší podnikání buď přímo jako fyzická osoba – podnikatel, která si zajistí živnostenské oprávnění, anebo podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Obě dvě varianty mají své výhody i nevýhody. Vzhledem k tomu, že spolu určitým způsobem souvisejí (i právnická osoba musí mít oprávnění k podnikatelské činnosti – živnost), budou nyní ve stručnosti probrány.

Pokud jde o podnikání, které vykonává fyzická osoba jako podnikatel, mělo by budoucímu provozovateli pro začátek postačovat zajištění volné živnosti, u které se nevyžaduje odborná způsobilost. Živnost volná existuje pouze jediná, a to výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Živnost volná pak obsahuje 80 oborů činností, z nichž podnikatel zvolí ty obory, které pro své podnikání potřebuje. V závislosti na nabízených produktech v rámci e-shopu by se mohlo jednat například o obor činnosti "Zprostředkování obchodu a služeb" (číslo 47), "Velkoobchod a maloobchod" (číslo 48) apod. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením, které se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně anebo korespondenčně (poštou či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou). Ohlásit živnost je také možné prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech POINTu). Pokud si budoucí podnikatel není jist, co je konkrétně náplní té které živnosti, měl by nahlédnout do nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Ohlašovatel musí při ohlášení předložit požadované doklady. Především musí ohlašovatel vyplnit příslušný formulář.2 Jednotný registrační formulář současně může sloužit například i pro registraci k dani z příjmu či ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Dále podnikatel musí předložit doklad, kterým prokáže právní důvod užívání prostor, do nichž umísťuje své sídlo. V neposlední řadě musí předložit doklad o zaplacení správního poplatku, který činí 1 000 Kč. Všechny doklady se přirozeně předkládají v českém jazyce. Jsou-li splněny všechny podmínky pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Pokud jde o podnikání prostřednictvím právnické osoby, je postup poněkud složitější. V

Nahrávám...
Nahrávám...