dnes je 12.6.2024

Input:

Jednání za společnost v období mezi založením a vznikem společnosti

2.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.1
Jednání za společnost v období mezi založením a vznikem společnosti

Mgr. Pavla Krejčí

Jednání za společnost před zápisem do OR

Společnosti s ručením omezeným vznikají ve dvou fázích. První fází je ustavení a druhou fází je samotný vznik právnické osoby. Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Jak jsme již psali v předchozích kapitolách, teprve zápisem do obchodního rejstříku získává společnost svéprávnost dle § 15 odst. 2 NOZ. Teprve potom se společnost stává plnohodnotnou právnickou osobou, která nese za své právní jednání plnou odpovědnost a může pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Protože však před samotným zápisem do obchodního rejstříku je třeba, aby společnost prováděla celou řadu právních jednání (např. uzavření nájemní smlouvy za účelem prokázání existence sídla společnosti), umožnil § 127 NOZ, aby bylo toto právní jednání prováděno již jménem samotné ještě nevzniklé společnosti s ručením omezeným. Za společnost lze zřejmě jednat ještě před jejím ustavením (založením), tedy ještě před sepisem společenské smlouvy formou notářského zápisu.

Osoby oprávněné jednat za společnost

Lze předpokládat, že osobami, které budou jednat jménem společnosti před jejím zápisem do obchodního rejstříku, budou především její zakladatelé. Za společnost v tomto období však mohou jednat i její první jednatelé uvedení ve společenské smlouvě.

Z jednání těchto osob musí být zřejmé, že jednají jménem nově zakládané společnosti.

Příklad definice smluvní strany ve smlouvě uzavírané před vznikem společnosti:

Voko s. r. o., společnost nově založená na základě společenské smlouvy uzavřené ve formě notářského zápisu sepsaného notářkou JUDr. Zdeňkou Vostrou dne .......... pod čj. Nz 333/2014, N 332/2014, jejímž jménem před jejím vznikem ve smyslu § 127 NOZ jednají zakladatelé:

Jan Koloušek

r. č. 555555/5555

bytem Královká 17, Praha 2 Vinohrady

a

Jakub Molnár,

r. č. 111111/1111

bytem Koníkovská 10, Beroun 2

Vázanost osob činících tato jednání

Osoby činící právní jednání jménem společnosti by si však měli uvědomit, že z takto uskutečněných právních jednání jsou oprávněny a zavázány. Pokud takové jednání uskuteční více osob společně, pak jsou tyto osoby oprávněny a zavázány společně

Nahrávám...
Nahrávám...