dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1800

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1800

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Ochranné ustanovení se zaměřuje zejména na složité, miniaturním písmem psané podmínky, tj. takové, které lze číst jen se zvláštními obtížemi, ať jsou obsaženy ve smlouvě nebo mimo její hlavní text v obchodních podmínkách. Kritériem platnosti bude schopnost osoby průměrného rozumu takovou doložku pochopit. I když bude taková doložka pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, bude doložka přesto platná za podmínky, že této druhé, slabší smluvní straně nezpůsobí újmu, nebo pokud navrhovatel prokáže, že význam doložky slabší straně před uzavřením smlouvy dostatečně vysvětlil. V praxi bude patrně obtížné takovou skutečnost prokázat. Nelze než doporučit, aby každý, komu je předložen návrh jakékoliv smlouvy, věnoval jejímu obsahu dostatečnou pozornost. Stejně tak ten, kdo předkládá návrh adhezní smlouvy, se musí zamyslet nad tím, zda případná doložka nezpůsobí v budoucnu spíše komplikace a zda je formulována natolik určitě a srozumitelně, že ji druhá strana dostatečně chápe. Pokud bylo pravidlo srozumitelnosti doložky porušeno a vznikla-li tím slabší straně současně z důvodu nesrozumitelnosti újma, může se slabší smluvní strana domáhat relativní neplatnosti doložky.

K odst. 2

Je-li navíc doložka pro druhou smluvní stranu, pro kterou je návrh určen, zvláště nevýhodná, aniž pro to existuje rozumný důvod, obzvláště pokud se závažně a bez zvláštního důvodu liší od obvyklých podmínek v obdobných situacích, bude neplatná. Pokud bude například doložka odkazovat na obchodní podmínky, které upravují neúměrné a pouze jednostranné sankce, které několikanásobně převyšují výši závazku, bude doložka neplatná. Smlouvu je však vždy třeba posuzovat v celém kontextu, včetně předchozího jednání o uzavření smlouvy. Zvláště nevýhodná může být například smlouva, která umožňuje silnější straně smlouvu jednostranně ukončit, zatímco slabší strana tuto možnost

Nahrávám...
Nahrávám...