dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1807

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.4.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1807

Mgr. Pavla Krejčí

[Záloha]

Důvodová zpráva k NOZ uvádí, že komentované ustanovení převzalo § 498 ObčZ. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, jelikož znění § 498 ObčZ bylo zcela odlišné, a sice: "Na to, co bylo dáno před uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí se jako na zálohu." Nicméně podstatná je skutečnost, že obě ustanovení směřují k témuž cíli.

Pro zálohu je typické, že je poskytována ještě před uzavřením samotné smlouvy; přesto však není bezdůvodným obohacením. Tím se stává až v okamžiku, pokud je zřejmé, že zamýšlená smlouva nebude realizována.

Příslib uzavření smlouvy

Za dostatečný právní důvod k poskytnutí zálohy je třeba považovat i jen příslib uzavření budoucí smlouvy (např. smlouvy o koupi nebo smlouvy nájemní). Pokud tedy má být určité plnění považováno za zálohu podle komentovaného ustanovení, pak musejí být splněny dvě podmínky:

−plnění musí být poskytnuto před zavřením smlouvy,

−plnění musí být poskytnuto v souvislosti se zamýšlenou smlouvou.

Komentované ustanovení pak v tomto směru zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že na plnění poskytnuté před uzavřením smlouvy je třeba hledět jako na zálohu, pokud není prokázán opak.

Judikatura

K tomu např. rozsudek ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. 25 Cdo 968/99

Za dostatečný právní důvod k plnění (k poskytnutí zálohy na budoucí koupi) je totiž třeba považovat i příslib budoucího úplatného převodu vlastnictví, pro nějž – na rozdíl od smlouvy o převodu – není forma předepsána. Podstatné je, že plnění bylo poskytnuto žalovanému předtím, než ke kupní smlouvě mělo vůbec dojít, a že bylo poskytnuto a žalovaným přijato v souvislosti se zamýšlenou koupí. Podle ustanovení  § 498 ObčZ  totiž platí, že na to, co bylo dáno před uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí se jako na zálohu. Znamená to, pokud před uzavřením smlouvy poskytne jedna strana něco, co má být předmětem jejího budoucího závazku ze smlouvy, je stanovena vyvratitelná domněnka, že v pochybnostech se plnění poskytnuté mezi účastníky před uzavřením smlouvy, ze které má závazek k plnění teprve

Nahrávám...
Nahrávám...