dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1924

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.2.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1924

Mgr. Martin Hošek

[Náhrada účelně vynaložených nákladů]

Vyskytne-li se na předmětu převodu vada zakládající práva z vadného plnění nabyvatele a ten ji řádně a včas vytkne, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Obvykle se jedná o náklady na dopravu předmětu převozu ke zciziteli či náklady na odeslání vytknutí vady. V případě, že zcizitel odmítne plnit své povinnosti vyplývající z uplatněných práv z vadného plnění, může nabyvatel jako účelně vynaložené náklady ve smyslu tohoto ustanovení uplatnit i náklady na zjištění vad nezávislým odborníkem (např. ve formě znaleckého posudku).

Nabyvatel je povinen uplatnit výše uvedený nárok do

Nahrávám...
Nahrávám...