dnes je 16.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2079 - Základní ustanovení

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2079 - Základní ustanovení

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Dosavadní právní úprava

Dosud byla právní úprava kupní smlouvy obsažena jak v ObčZ v ustanovení § 508 až § 527 (pro občanskoprávní vztahy), tak i v ObchZ , a to v § 409 až § 475 (pro obchodněprávní vztahy). Právní úprava v ObchZ byla nicméně použitelná pouze pro koupi movitých věcí, a pokud byla předmětem koupě nemovitost, bez ohledu na to, že byla smlouva uzavírána podnikateli při výkonu jejich podnikatelské činnosti, bylo nutné použít úpravu kupní smlouvy v ObčZ. Výjimkou byl případ, kdy se nemovitost prodávala v rámci prodeje podniku podle ustanovení § 476 a násl. ObchZ, a dále případ koupě najaté věci podle ustanovení § 489 a násl. ObchZ. V ObčZ byla upravena rovněž zvláštní ustanovení o prodeji věci v obchodě.

Právní úprava v NOZ

Právní úprava koupě v NOZ se dělí do celkem šesti pododdílů:

  • pododdíl 1, který obsahuje obecná ustanovení, společná všem případům koupě,

  • pododdíl 2, který upravuje koupi movité věci, včetně odpovědnosti za vady a záruky za jakost,

  • pododdíl 3, který upravuje zvláštní úpravu pro koupi nemovité věci,

  • pododdíl 4, který upravuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě, jako jsou výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada zpětného prodeje, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce, cenová doložka a jiná vedlejší ujednání,

  • pododdíl 5, který upravuje zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě,

  • pododdíl 6, který upravuje zvláštní ustanovení o koupi závodu (dříve podniku).


Předmět koupě

Předmětem koupě je věc, která může být buď movitá (pak se pro kupní smlouvu použijí současně ustanovení pododdílu 2) nebo nemovitá (a pak se pro kupní smlouvu použijí i zvláštní ustanovení obsažená v pododdílu 3). Bude-li věc (zboží) prodávána v obchodě, je třeba na koupi aplikovat ustanovení obsažená v pododdílu 5 (přičemž tam, kde se tato zvláštní úprava odchyluje od úpravy obecné, má přednost).

Podstatné náležitosti smlouvy

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy, bez nichž by kupní smlouva nebyla uzavřena, jsou:
  • závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní,

  • závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.


V případě, že ze smlouvy nebo ze zvyklostí nevyplývá něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně (tj. jde o tzv. synallagmatický vztah). Za synallagmatické jsou přitom v

Nahrávám...
Nahrávám...