dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2095

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2095

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Množství, jakost a provedení předmětu koupě]

Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu předmět plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nesoulad vlastností dodané věci s ujednanými vlastnostmi zakládá práva z odpovědnosti za vady.

Oprávnění prodávajícího nakládat s předmětem koupě

Při uzavření smlouvy nemusí prodávající mít oprávnění nakládat s předmětem koupě (viz § 1760). Kupní smlouva tak není od počátku neplatná jen proto, že prodávající nebyl v okamžik jejího uzavření vlastníkem předmětu koupě (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2018, č.j. 29 Cdo 2601/2016-83)

Množství

Množství předmětu koupě musí být v kupní smlouvě specifikováno. Lze ujednat množství přesně (podle kusů, výměrou, objemově apod.) nebo přibližně (viz komentář k § 2098).

Dodání většího než ujednaného množství se nepovažuje za vadné plnění, ale kupující si musí vybrat, zda si neobjednané množství ponechá nebo jej odmítne. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl (§ 2093).

Dodání menšího než ujednaného množství je vadným plněním a zakládá práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Jakost a provedení

Jakostí se především rozumí kvalita předmětu z hlediska užitných vlastností předmětu koupě (např. jakostní třída, životnost, zpracování apod.). Strany si mohou sjednat jakost v kupní smlouvě, odkazem na všeobecné obchodní podmínky, technické normy nebo standardy apod. Požadavky na minimální úroveň jakosti mohou vyplývat také z veřejnoprávních předpisů.

Provedením se rozumí podoba konkrétní realizace předmětu koupě. Může se jednat o vzhled, design, barevné provedení, volbu kovu (např. stříbrné nebo zlaté provedení), konkrétní výbavu (např. u automobilu). Jedná se o volbu provedení konkrétního předmětu koupě (pokud byla možnost alternativ) ze strany kupujícího.

Jak ve vztahu k jakosti, tak ve vztahu k provedení se mohou strany dohodnout na tom, že dodatečné vlastnosti předmětu koupě následně určí kupující (viz § 2089).

Pokud strany neujednaly ve smlouvě jakost a provedení, má kupující povinnost dodat předmět koupě v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Uvedené ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...