dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2902

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2902

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Podle ustanovení § 377 odst. 1 ObchZ platilo následující: "Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.Odst. 2 téhož ustanovení uvádí: "Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.“ Z citace je patrno, že dané ustanovení se týkalo situací, kdy došlo k porušení povinnosti ze závazkového právního vztahu či hrozilo porušení takové povinnosti, komentované ustanovení NOZ je tedy obecnější (hovoří obecně o porušení právní povinnosti).

Co se pak týče právní úpravy obsažené v ObčZ, opět platí, že na některé ze situací, které komentované ustanovení řeší, by dopadala generální prevenční povinnost tak, jak byla formulována v § 415 ObčZ.

Notifikační povinnost podle NOZ

Každý, kdo se dopustil deliktního jednání (bez ohledu na to, zda porušil povinnost ze závazku či povinnost ze zákona), je povinen bez zbytečného odkladu oznámit to osobě, které z takového jednání hrozí újma. V tomto směru bude důraz kladen na rychlost takového oznámení (tak, aby bylo možno újmě v maximálním možném rozsahu zabránit) a přesnost oznámení (jak v tom směru, o jaké

Nahrávám...
Nahrávám...