dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2908

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.7.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2908

Mgr. Jan Šmíd

[Náhrada nákladů a škody]

Dosavadní právní úprava

Dosavadní úprava komentovaného právního institutu byla obsažena ve více právních předpisech (tato skutečnost byla dána zejména duplicitní právní úpravou problematiky odpovědnosti za škodu obsaženou jak v ObčZ, tak i v ObchZ). Úpravu institutu náhrady nákladů vynaložených při odvracení újmy (škody) bylo možno dohledat zejména v § 419 ObčZ a v § 384 odst. 2 ObchZ. Je patrno, že svou textací má ke znění komentovaného ustanovení NOZ blíže § 419 ObčZ. Podle uvedeného ustanovení platilo: "Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena.“

Podle právní úpravy obsažené v ObčZ tedy měla osoba odvracející hrozící škodu nárok jak na náhradu vzniklé škody, tak i na náhradu účelně vynaložených nákladů. Judikatorně přitom bylo dovozeno, že výše účelně vynaložených nákladů, které se nahrazovaly, nesměla přesáhnout výši škody, která byla odvrácena.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1360/2003 ze dne 2. září 2004

Tato úprava předcházení hrozícím škodám zakládá osobě, jíž hrozí vznik škody, právo zakročit takovým způsobem, aby hrozba byla odvrácena. Nejde o oprávnění absolutní, neboť zákon ohrožené osobě dovoluje jednat pouze

Nahrávám...
Nahrávám...