dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2909 - Porušení dobrých mravů

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2909 - Porušení dobrých mravů

Mgr. Jan ŠmídDosavadní právní úprava

Problematika odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům byla upravena v § 424 ObčZ. Dané ustanovení bylo systematicky zařazeno mezi zvláštní případy odpovědnosti. Dobré mravy i podle ObčZ představovaly kategorii, z níž tento právní předpis vycházel (viz např. § 3 ObčZ), proto bylo jednání dobré mravy porušující za splnění určitých předpokladů sankcionovatelné i podle dříve účinného občanskoprávního kodexu.

Podle § 424 ObčZ za způsobenou škodu odpovídal ten, kdo sice svým jednáním se škodlivým následkem neporušil právní povinnost, ovšem úmyslně jednal v rozporu s dobrými mravy (tedy porušil povinnost "mimoprávní“). Co se týče znaků, které musely být pro vznik odpovědnosti naplněny, je možno odkázat např. na níže citovaný judikát Nejvyššího soudu.

Judikát


Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 951/2011 ze dne 24. dubna 2013

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi (viz např. rozsudek ze dne 31. 10. 2008, sp. zn. 33 Odo 1213/2006) uvedl, že ustanovení § 424 ObčZ vyjadřuje jednu ze základních zásad právních vztahů, podle které výkon práv a povinností z těchto vztahů musí být v souladu s dobrými mravy a nikdo nesmí zneužít svého práva jednáním proti dobrým mravům (srovnej § 3 odst. 1 občan. zák.). Jednání, které předpokládá citované ustanovení, sice neodporuje zákonu v užším slova smyslu (srovnej § 39 ObčZ), ale poškozuje zájmy účastníků občanskoprávních vztahů. Skutková podstata tak zahrnuje případy výkonu práva směřujícího úmyslně (záměrně) k tomu, aby byla jinému způsobena škoda (případy tzv. šikany), bez ohledu na to, že se výkon práva může jevit ve své podstatě jako oprávněný. Přitom platí, že není jednáním proti dobrým mravům, sleduje-li výkon práva vlastní prospěch jednajícího, a nikoliv poškození jiného. Mezi případy jednání spadající pod § 424 ObčZ lze zařadit např. jednání vykazující znaky zákeřnosti, msty, bezohlednosti a nepřiměřené ziskuchtivosti. Jednání proti dobrým mravům (k otázce pojmu "dobrých mravů“ srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96, publikovaný v časopisu Soudní judikatura č. 8/97, pod č. 62/97) je tak současně jednáním protiprávním.

Je třeba zdůraznit, že pro vznik odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům ve smyslu ust. § 424 ObčZ je nutné kumulativní splnění všech podmínek vzniku této odpovědnosti (vznik škody, jednání příčící se dobrým mravům, příčinná souvislost mezi tímto jednáním a vznikem škody a zavinění škůdce ve formě úmyslu).
Povinnost k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů

I v případě NOZ hrají dobré mravy podstatnou roli mimoprávního korektivu jednání. Na rozdíl od právní úpravy obsažené v ObčZ již však není odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů

Nahrávám...
Nahrávám...