dnes je 18.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2912

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2912

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ nebyla taková právní úprava výslovně obsažena. Při posuzování zavinění v rámci dovozování odpovědnosti za škodu (viz zejména § 420 odst. 1 a 3 ObčZ) se však nebylo možno vyhnout hodnocení schopností a vlastností škůdce. Stanovení toho, co již je možno posoudit jako nedbalé a co ještě nikoliv, tedy vždy záviselo na posouzení konkrétního skutkového stavu.

Judikáty


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 65/2006 ze dne 6. září 2007

Ustanovení § 420 odst. 3 ObčZ vyjadřuje zásadu předpokládaného (presumovaného) zavinění; prokázal-li škůdce, že škodu nezavinil, odpovědnosti se zprostí. Zavinění je definováno jako psychický vztah škůdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Presumpce zavinění se týká nevědomé nedbalosti, kdy škůdce nepředvídal možnost způsobení škody, ačkoliv to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 4287/2011 ze dne 28. listopadu 2012

Z hlediska vědomé nedbalosti (škůdce ví, že svým jednáním může způsobit škodu, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že se tak nestane) je nepochybné, že žalovaná 1), která byla zkušenou lyžařkou, věděla, že jízdou přes terénní zlom, při níž nezpomalí natolik, aby byla schopna zastavit na vzdálenost, na kterou má rozhled, může ohrozit lyžaře pod zlomem a může jim nebo sobě způsobit škodu; avšak v rámci organizovaného tréninku důvodně spoléhala na to, že možnému vzniku škody trenéři zabrání; tyto důvody na straně žalované 1), která byla nezletilou účastnicí výcviku, lze považovat za přiměřené; byly tedy prokázány okolnosti svědčící o jejím vyvinění podle § 420 odst. 3 ObčZ.
Domněnka nedbalosti

NOZ v odst. 1 komentovaného paragrafu

Nahrávám...
Nahrávám...