dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2914

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2914

Mgr. Jan Šmíd

[Odpovědnost za použití třetí osoby]

Dosavadní právní úprava

Právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou při výkonu vlastní činnosti byla upravena ve více právních předpisech. Zejména lze odkázat na § 420 odst. 2 ObčZ a na § 331 a § 375 ObchZ. Podle § 420 odst. 2 ObčZ platilo: "Škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.“ Podle § 331 ObchZ platilo: "Plní-li dlužník svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám, nestanoví-li tento zákon jinak.“ A konečně podle § 375 ObchZ platilo: "Bylo-li porušení povinnosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí osobou, které povinná strana svěřila plnění své povinnosti, je u povinné strany vyloučena odpovědnost jen v případě, kdy je u ní vyloučena odpovědnost podle § 374 a třetí osoba by rovněž podle tohoto ustanovení nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné straně byla přímo zavázána místo povinné strany.

Citované ustanovení ObčZ se vztahovalo jak na škodu způsobenou porušením zákonné povinnosti, tak i na škodu způsobenou porušením povinnosti smluvní. Ustanovení § 331 ObchZ a § 375 ObchZ byla aplikovatelná na porušení povinnosti ze závazkového vztahu (za použití § 757 ObchZ, které řešilo odpovědnost za škodu vzniklou porušením zákonné povinnosti, pak bylo možno "dosáhnout“ na aplikaci § 375 ObchZ).

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 418/2011 ze dne 17. května 2012

Zda škoda byla způsobena ve smyslu ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ při činnosti právnické nebo fyzické osoby, závisí vždy na posouzení všech okolností konkrétního případu. Zásadně platí, že do rámce činnosti právnické (fyzické) osoby spadá nejen činnost jejího zaměstnance, která je výkonem jeho zaměstnání, plněním pracovních povinností a úkolů vyplývajících z pracovního poměru, včetně úkonů s tím přímo souvisejících, ale každá činnost zaměstnance, která nepostrádá místní (prostorový), časový a věcný (vnitřní, účelový) vztah k činnosti právnické (fyzické) osoby jako jeho zaměstnavatele. Rozhodující je přitom věcný (vnitřní účelový) vztah činnosti, při níž zaměstnanec škodu způsobil, k úkolům jeho zaměstnavatele, tedy zda při činnosti, jíž byla škoda způsobena, sledoval zaměstnanec z objektivního i subjektivního hlediska

Nahrávám...
Nahrávám...