dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2916

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2916

Mgr. Martin Pujman

[Vypořádání mezi škůdci]

Dosavadní právní úprava

Vypořádání plnění z titulu solidární odpovědnosti bylo upraveno v ustanovení § 439 ObčZ následovně: "Kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody.“ Dále bylo upraveno rovněž v ustanovení § 511 ObčZ. Výše uvedená ustanovení byla mezi sebou ve vztahu speciality, tudíž platilo, že přednost mělo pravidlo o podílu na vypořádání plnění z titulu solidární odpovědnosti mezi odpovědnými osobami podle účasti na způsobení vzniklé škody.

Judikát


Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3600/2011 ze dne 1. srpna 2012

Ust. § 439 ObčZ upravuje vzájemný vztah mezi solidárně odpovědnými osobami (škůdci), týkající se způsobené škody. Jde o ustanovení, které je ve vztahu k obecnému ust. § 511 obč. zák. ustanovením speciálním. Neuplatní se tedy obecná zásada o rovných podílech všech dlužníků na společném dluhu v jejich vzájemném vztahu. Podíl každého ze škůdců se totiž odvíjí od míry jeho účasti na škodlivém výsledku. Použití ust. § 439 ObčZ přichází v úvahu u solidární odpovědnosti, na jejímž základě byl uspokojen nárok poškozeného zcela nebo větším dílem, než to odpovídá účasti jednotlivého škůdce na způsobení škody. Ten, kdo poškozenému plnil více, než kolik by na něj připadalo podle vnitřního právního vztahu mezi jednotlivými škůdci, má proti ostatním právo následného postihu (regresu). Nejde tu ve vztahu mezi jednotlivými škůdci o nárok na náhradu škody. Oproti § 511 odst. 2 ObčZ stanoví § 439 ObčZ jiné kritérium pro vypořádání vztahu mezi solidárně odpovědnými subjekty. V ostatním ovšem platí obecné zásady pasivní solidarity.

Ust. § 439 ObčZ představuje konkretizaci § 511 ObčZ o

Nahrávám...
Nahrávám...