dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2917

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2917

Mgr. Martin Pujman

[Odpovědnost za jiného]

Dosavadní právní úprava

V ObčZ bylo tzv. právo postihu upraveno v ustanovení § 440 následovně: "Kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih.“ Právo postihu neboli regres vznikal okamžikem poskytnutí plnění poškozenému ze strany osoby odpovědné za škodu způsobené jinou osobou. Výslovné stanovení okamžiku vzniku tohoto práva má vliv na počátek lhůt k uplatnění práva u osoby, která škodu způsobila, ze strany osoby, která za tuto škodu odpovídá. To mělo význam zejména pro stanovení počátku běhu promlčecí lhůty k uplatnění postižného nároku. Postižný nárok neměl povahu nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

Právo postihu podle NOZ

Rovněž konstrukce práva postihu zůstává stejná jako v ObčZ, ovšem s tím rozdílem, že byla překlenuta výkladová nejasnost související s případy, kdy škoda byla způsobena nezaviněným jednáním určité osoby. V takových případech již podle současné úpravy (NOZ) není pochyb o tom, že okolnost zavinění přímého škůdce nemá na

Nahrávám...
Nahrávám...