dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2920

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2920

JUDr. Petra Kejvalová

[Nezletilý nebo postižený duševní poruchou]

Pozor ustanovení § 2920 změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb. a to následovně:

  • - V § 2920 odst. 1 a 2 se za slova "který" vkládají slova "dovršil třinácti let"
  • - Doplňuje se nový odstavec 3

Účinnost novely je od 1. 7. 2021. Novelizace ustanovení byla provedena z důvodu nevhodné dosavadní právní úpravy deliktní způsobilosti nezletilých.

Pozor!!! Nově je tedy deliktní způsobilost nezletilých rozdělena věkovou hranicí 13ti let.

Nezletilý, který dovršil 13ti let věku zůstává ve stejném režimu deliktní odpovědnosti jako dosud.

V případě nezletilého, který nedovršil 13ti let věku platí nová právní úprava (tzv. deliktní nezpůsobilosti osoby mladší 13ti let se stanovenými výjimkami), kdy škodu způsobenou tímto nezletilým nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled (bez ohledu na zavinění dítěte).

Ze shora uvedeného pravidla platí však dvě výjimky, kdy ke škodě tedy nedošlo v důsledku zanedbání náležitého dohledu a zároveň

  1. nezletilý škodu způsobil činem povahy úmyslného trestného činu, nebo
  2. je-li to se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného spravedlivé

v těchto dvou případech nahradí škodu nezletilý mladší 13 ti let sám.

Nezletilý mladší 13ti let tedy neodpovídá za škodu způsobenou nedbalostí a pokud zákonný zástupce nezanedbal náležitý dohled, pak za ně neodpovídá ani zákonný zástupce – tedy za předpokladu, že se nejedná o případy upravené v § 2921 odst. 2, kdy je zakotvena objektivní odpovědnost osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, za předpokladu, že je to spravedlivé k majetkovým poměrům zákonného zástupce a poškozeného.

Ovšem s ohledem na to, jak široce je vykládán tzv. náležitý dohled, lze dovodit, že v případě opakovaných škod způsobených, byť tedy z nedbalosti nezletilého mladšího 13ti let, by se mohlo jednat o zanedbání náležitého dohledu, ačkoliv tedy za běžné situace v případě jednotlivých činů by dohled byl hodnocen jako náležitý.

Pojem ,,náležitý dohled" není jasně definován s i ohledem na to, aby tento mohl být posuzován v každém jednotlivém případu s ohledem ke všem okolnostem. Jedním z důležitých aspektů při posuzování dohledu bude zajisté věk nezletilého, kdy s vyšším věkem nezletilého lze předpokládat, že se budou požadavky na náležitý dohled snižovat.

Jde-li o pojem ,,čin povahy úmyslného trestného činu", s tímto počítá již § 1481.

Nezletilý mladší 13ti let věku dále odpovídá, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. Jedná se o pravidlo aplikovatelné v případech, kdy by vyloučení odpovědnosti nezletilého bylo s ohledem k okolnostem hrubě nemorální či nespravedlivé (např. nemajetný poškozený; nezletilý, který zdědil rozsáhlé jmění a podobně).

Dosavadní právní úprava

Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání, byla upravena v ustanovení § 422 ObčZ odst. 1, podle kterého: "Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je

Nahrávám...
Nahrávám...