dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2922

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2922

Mgr. Josef Vacek

[Vyvolání nezpůsobilosti vlastní vinou]

Dosavadní právní úprava a právní úprava NOZ

Právní úprava obsažená v § 423 ObčZ upravovala odpovědnost osoby, která způsobí škodu ve stavu, kdy není schopna ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, a do tohoto stavu se uvedla sama. Tato úprava byla prakticky shodná jako právní úprava NOZ. V zásadě jedinou odlišností je, že zatímco ObčZ stanovoval společnou a nerozdílnou odpovědnost dalších osob v případě, že tyto přivedly škůdce do zmíněného stavu úmyslně, NOZ používá obecnější pojem zavinění.

Ustanovení § 2922 NOZ přitom navazuje na obecné ustanovení § 24 NOZ, podle kterého kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná. Uvedené ustanovení obsahuje obecnou zásadu, podle níž každý odpovídá za své jednání v míře odpovídající stupni vlastní svéprávnosti (jeho schopnosti posoudit vlastní jednání a ovládnout je), a to i tehdy, přivede-li se vlastní vinou do stavu, v němž by jinak odpovědný nebyl.

Judikáty


Rozhodnutí

Nahrávám...
Nahrávám...