dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2928

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2928

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Provozovatel dopravního prostředku v opravě]

Komentované ustanovení stanoví právní fikci [srov. dikci považuje se za (...) a důvodovou zprávu ve vztahu k úpravě domněnek a fikcí], že v době, kdy je dopravní prostředek předán k opravě, se za provozovatele považuje osoba, která prostředek k opravě převzala. Toto ustanovení má význam především ve spojení s § 2927 zakládajícím odpovědnost provozovatele dopravního prostředku za škodu způsobenou zvláštní povahou tohoto provozu.

Osoba, která dopravní prostředek převzala k opravě

Důvodová zpráva konstatuje kontinuitu s předchozí právní úpravou. Ta se ovšem lišila ve zdánlivém detailu, a sice v požadavku, aby dopravní prostředek byl k opravě převzat provozovatelem podniku, tj. osobou, která je podnikatelem a opravy dopravního prostředku provádí v rámci své podnikatelské činnosti (k tomu srov. též judikaturu, například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 3874/2008).

Lze nicméně předpokládat, že – právě se zákonodárcem deklarovanou kontinuitou s předchozí právní úpravou – bude i nadále dovozována odpovědnost osoby, která převzala dopravní prostředek k opravě, pouze za podmínky, že se jedná o podnikatele provozujícího opravu jako předmět činnosti.1 Judikatura k této otázce nicméně dosud dostupná není.

Přesun odpovědnosti

Podle § 2928 dochází k přesunu odpovědnosti na osobu provádějící opravu, pokud tato osoba prostředek k opravě převzala.

Tato podmínka je nepochybně splněna v situaci, kdy je dopravní prostředek předán a ponechán na opravu v servisu. Určující dokonce není ani účel takového přenechání, takže i v případě, že je dopravní prostředek v servisu přenechán k pravidelné servisní kontrole (nikoliv k opravě), je splněna podmínka podle § 2928. Naopak podmínka převzetí dopravního prostředku není splněna v případě např. opravy na místě (oprava vozidla na silnici, tzv. autoasistence), neboť v takovém případě provozovatel vozidla nad vozidlem stále má kontrolu.2

Právní úprava vychází z předpokladu, že v případě převzetí dopravního prostředku za účelem opravy ztrácí jeho provozovatel nad dopravním prostředkem kontrolu, nemůže ovlivnit jeho použití. Právě ta okolnost, že jej svěřuje profesionálovi, který má být schopen odborně posoudit možnost nebezpečí vzniku škody, která by mohla vzniknout zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, a to též s přihlédnutím k tomu, že dopravní prostředek je předáván za účelem opravy, tj. jeho provozovatel zpravidla ví o nějaké poruše, odůvodňuje přesun odpovědnosti z provozovatele dopravního prostředku na osobu provádějící opravu dopravního prostředku (resp. založení fikce, že po dobu opravy je provozovatelem, a tedy též odpovědnou osobou, osoba, která dopravní prostředek převzala k opravě).

Předpoklad schopnosti posoudit způsobilost dopravního prostředku k provozu a jeho případnou nebezpečnost rovněž podporuje závěr o tom, že § 2928 je použitelný pouze v případě, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...