dnes je 18.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2931

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2931

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Škoda vzniklá odcizením či ztrátou věci]

Ustanovení § 2931 upravuje odpovědnost za škodu na věci vzniklou jejím odcizením či ztrátou. Jde o speciální ustanovení ve vztahu k § 2927, který jinak pokrývá též odpovědnost za škodu vzniklou na věci způsobenou zvláštní povahou provozu dopravního prostředku (typicky poškození či zničení věci při dopravní nehodě). Komentované ustanovení se aplikuje v případě, že škoda vznikla odcizením či ztrátou věci, a to za podmínky, že poškozený neměl možnost věc opatrovat.

Přehled úpravy odpovědnosti za škodu na věcech v souvislosti s přepravou

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za škodu na věcech v souvislosti s dopravní nehodou je upravena na více místech, pro přehlednost níže uvádíme jednotlivé situace spolu s úpravou, která se k nim vztahuje:

1. Poškození zavazadel

1.1 Poškození či zničení zavazadel přepravovaných současně s osobou (zavazadla, která nejsou přepravována odděleně od přepravované osoby)

Zde jde o zvláštní případ, kdy doprava osoby probíhá v režimu smlouvy o přepravě a škoda vznikla na zavazadle. Osoba je přepravována podle smlouvy o přepravě podle § 2550 a násl., dopravce odpovídá za škodu na zavazadlech přepravovaných současně s osobou podle § 2927 a násl. (srov. odkaz v § 2554 odst. 1).

1.2 Poškození či zničení zavazadel přepravovaných odděleně od osoby

Rovněž v tomto případě je přeprava realizována podle smlouvy o přepravě podle 2550 a násl., oproti příkladu sub 1.1 je však zavazadlo přepravováno odděleně od cestující osoby (ve zvláštním oddíle ve vlaku, v zavazadlovém prostoru autobusu apod.). Podle § 2554 odst. 2 dopravce odpovídá za škodu podle § 2566 a násl.

2. Poškození jiných věcí než zavazadel

2.1 Poškození či zničení věci v důsledku zvláštní povahy provozu dopravního prostředku, pokud současně nejde o zavazadla přepravované osoby

Může jít o případ, kdy doprava neprobíhá v režimu smlouvy o přepravě podle § 2550 a násl., typicky poškození či zničení věci při dopravní nehodě. Dále může jít o situaci, kdy sice je realizována přeprava podle § 2550 a násl., avšak jde o škodu na jiné věci než zavazadle (poškození oblečení cestujícího apod., může však jít také o škodu na jiné než přepravované věci, např. poškozený plot, poškozená stavba apod.). Nejde-li o odcizení či ztrátu věci (speciální úprava v § 2931), uplatní se § 2927 a násl.

2.2 Škoda způsobená ztrátou či odcizením věci

Zvláštním případem je pak v § 2931 upravená odpovědnost za škodu vzniklou odcizením či ztrátou věci.

3. Letecká doprava

Odpovědnost za škodu, k níž může dojít v souvislosti s leteckou přepravou, je speciálně upravena v Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě1 a v nařízení Rady (ES) č. 2027/97, o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.

Odpovědnost za škodu podle § 2931

Podmínkou pro vznik odpovědnosti podle § 2931 je okolnost, že poškozený neměl možnost věc opatrovat. Může se jednat o absolutní nemožnost (např. věc byla přepravována odděleně od cestujícího), případně též o nemožnost vzniklou již v důsledku škodní události (poškození zdraví cestujícího při dopravní nehodě v takovém rozsahu, že fakticky vylučuje možnost kontroly nad jeho věcmi, typicky ztráta vědomí aj.).

Smyslem a

Nahrávám...
Nahrávám...