dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2943

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.5.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2943

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Vyloučení odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku]

Komentované ustanovení vylučuje aplikaci úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (§ 2939 až 2942 NOZ) v případě, že:

a) vada způsobila poškození vadného výrobku – jde o situaci, kdy výrobek je vadný (tj. splňuje definici uvedenou v § 2941) a jeho vada způsobí škodu právě na tomto výrobku. Odpovědnost za škodu v takovém případě nicméně může vzniknout podle obecné úpravy, tj. § 2913 (ke vztahu mezi právy z vadného plnění a odpovědnosti za škodu srov. též § 1925),

b) vada způsobila poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům – dále jsou z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vyňaty věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům.

Za pozornost jistě stojí, že ve směrnici Rady ze dne 25. 7. 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (č. 85/374/EHS), která zde byla transponována, je konstrukce zcela odlišná: podle směrnice má naopak odpovědnost vzniknout v případě, že jde o věc druhu běžně určeného pro osobní potřebu nebo spotřebu a že věc byla používána poškozeným převážně pro jeho osobní potřebu nebo spotřebu [srov. čl. 9 písm. a) a též úvodní prohlášení směrnice]. S ohledem na požadavek eurokonformního výkladu (nepřímý účinek směrnice) je třeba vnitrostátní úpravu vykládat ve světle úpravy ve směrnici (srov. např. rozhodnutí ESD ze dne 13. 11. 1990, C-106/89, ve věci Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentacion SA; shodně srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2675/2017).

Vyloučení odpovědnosti za škodu podle § 2943 je věcné, nikoliv personální (shodně srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2675/2017). Vztahuje se k věcem určeným nebo používaným převážně k podnikatelským účelům, což samo o sobě nic nevypovídá o oprávněné osobě. Výrobky používané podnikající fyzickou osobou k její osobní potřebě z použití § 2939 až § 2942 vyňaty nejsou, výrobky používané toutéž osobou převážně k podnikatelským účelům však ano. Nutno zdůraznit, že vynětí se týká věcí používaných převážně, nikoliv výlučně k podnikatelským účelům. Bude tedy nutné posuzovat poměr mezi používáním výrobku k osobním a podnikatelským účelům v konkrétní věci.

Vztah k obecné úpravě

Ustanovení § 2943 vylučuje aplikaci § 2939 až § 2942, tj. zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu

Nahrávám...
Nahrávám...