dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2946

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2946

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Odpovědná osoba, liberace]

Rovněž § 2946 upravuje odpovědnost za škodu na věcech, které poškozený neměl možnost opatrovat. Od předchozího § 2946 se liší v tom, že tato odpovědnost je navázána na poskytování ubytovacích služeb.

Stále se jedná o přísnou objektivní odpovědnost nepodmíněnou porušením povinnosti ani zaviněním (jde tedy o odpovědnost za výsledek), ovšem poněkud zmírněnou jednak možností liberace (srov. odst. 2), jednak limitací výše náhrady škody (srov. § 2948).

Proti případnému přímému škůdci má osoba povinná podle § 2946 (provozovatel ubytovacích služeb) postih (srov. § 2917).

Předpoklady vzniku odpovědnosti

Komentované ustanovení vymezuje předpoklady vzniku odpovědnosti v § 2946 odst. 1 takto:

a) pravidelné provozování ubytovací služby – v porovnání s předchozí právní úpravou (§ 433 odst. 1 ObčZ) je v prvním odstavci komentovaného ustanovení doplněn výraz "pravidelně" (provozuje ubytovací služby). Domníváme se, že se jedná o odlišnost pouze terminologickou, nikoliv věcnou, tj. že nedochází k posunu ve významu. Ubytovacími službami je třeba rozumět především ubytování v režimu § 2326 a násl. (může však jít též o smlouvu nepojmenovanou) poskytovatelem, který je profesionálem provozujícím ubytovací služby. Určujícím pro vznik odpovědnosti podle § 2946 je faktické pravidelné provozování ubytovací služby, není rozhodné, zda provozovatel má k této činnosti příslušné veřejnoprávní oprávnění, apod.,

b) vnesení věci klientem provozovatele (či pro klienta provozovatele) do prostor vyhrazených k ubytování či k uložení věcí – s ubytováním je neodmyslitelně spojeno odkládání věcí, kdy ubytovaná osoba nemá neustále kontrolu nad věcmi zanechanými v prostorách, které jí byly přenechány k ubytování (jde v tomto směru o podobnou situaci jako u odložených věcí podle § 2945, navíc je zde však poskytnutí ubytovacích služeb profesionálem). Zákon zde vychází z předpokladu, že osobou, která má možnost kontroly nad prostorami přenechanými k ubytování a nad věcmi do nich vnesenými, je poskytovatel ubytovacích služeb. Z toho důvodu chrání zákon v § 2946 a násl. věci vnesené do ubytovacích prostor (prostor vyhrazených k ubytování či k uložení věcí) buď přímo osobou ubytovaného nebo pro ni (např. portýrem). Prostory vyhrazenými pro ubytování jsou typicky hotelový pokoj, apartmá apod., nikoliv však společné prostory, tj. prostory užívané více ubytovanými osobami (hotelová chodba, hala, restaurace apod.). Prostory vyhrazenými pro uložení věcí jsou prostory odlišné od prostorů pro ubytování, např. prostory pro odkládání lyží, kočárků apod.,

c) vznik škody na takové věci – škoda může spočívat ve ztrátě, poškození nebo zničení věci. Z povahy věci se ustanovení vztahuje k věcem hmotným (srov. § 496 odst. 1) movitým (srov. § 498). Vyloučeny z náhrady jsou vozidla, věci ponechané ve vozidle a živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy (srov. § 2947). Vzhledem k tomu, že odpovědnost podle § 2946 se odvíjí od smluvního závazkového vztahu, je také časově omezena na dobu trvání tohoto vztahu. Dojde-li proto ke vzniku škody později (např. věci zapomenuté v hotelovém pokoji), nemůže vzniknout odpovědnost ubytovatele podle § 2946 (tím ovšem není vyloučen její případný vznik podle obecné úpravy),1

d) příčinná souvislost mezi vnesením věci a vznikem škody – ke vzniku odpovědnosti podle § 2946 a násl. je dále nezbytná příčinná souvislost mezi vnesením věci a vznikem škody.

Nad rámec shora uvedeného lze za další podmínku považovat úplatnost poskytnutí ubytovacích služeb, neboť rozsah náhrady škody je v § 2948 odst. 1 limitován, resp. je odvozen od ceny ubytování. Pokud by tedy ubytování bylo poskytnuto bezplatně (a nešlo by zároveň o jednu z výjimek podle § 2948 odst. 2), odpovědnost za škodu by sice vzniknout mohla, nicméně povinnost nahradit ji by s ohledem na § 2948 odst. 1 byla v nulové výši.

Jak již bylo uvedeno shora, podmínkou vzniku odpovědnosti podle § 2946 a násl. není porušení povinnosti ani zavinění.

Nahrávám...
Nahrávám...