dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2957

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2957

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Okolnosti hodné zvláštního zřetele při určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění]

Komentované ustanovení navozuje v úvodu dojem, že upravuje určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění.

Ve skutečnosti se ovšem věnuje zvláštním okolnostem (okolnostem hodných zvláštního zřetele), které je nutno při určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění rovněž zohlednit. Tím tato úprava navazuje na dřívější ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, které bylo rozvinuto judikaturou.

Základní kritéria pro učení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění

Absence jakýchkoli "základních" okolností, kritérií, k nimž má být přihlédnuto, v textu komentovaného ustanovení se může jevit jako poněkud překvapující. V tomto směru je nutno použít zvláštní úpravu (srov. ustanovení § 2958 ve vztahu k újmě na zdraví, ustanovení § 2959 ve vztahu k újmě pozůstalých při usmrcení člověka apod.) a závěry judikatury, podle nichž je nutno vycházet z celkové povahy neoprávněného zásahu i z jednotlivých okolností konkrétního případu, je nutno přihlédnout např. k intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a rozsahu zasažené hodnoty osobnosti, k trvání i šíři ohlasu a k vlivu vzniklé nemajetkové újmy na postavení a uplatnění postižené fyzické osoby ve společnosti (srov. závěry Nejvyššího soudu např. v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4685/2018).

Je třeba vycházet též z účelu zadostiučinění, který lze dovodit z ustanovení § 2951 odst. 2, tj. skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Promítá se zde tedy především satisfakční funkce zadostiučinění. Z komentovaného ustanovení je pak zřejmá též sankční a preventivní funkce zadostiučinění, zesílená v některých zvláštních případech (srov. níže). K tomuto účelu zadostiučinění srov. též judikaturu zejména Ústavního soudu (např. nález ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení ústavního soudu pod publ. č. 43/2012, aj.).

Zákonodárcem preferovaným způsobem zadostiučinění je morální zadostiučinění (srov. subsidiaritu finančního zadostiučinění podle ustanovení § 2951 odst. 2 s výjimkou zásahu do práv poškozeného ublížením na zdraví a usmrcením osoby blízké, u nichž zákon předpokládá náhradu v penězích, srov. ustanovení § 2958 a § 2959). K morálnímu zadostiučinění srov. komentář k ustanovení § 2951.

Okolnosti hodné zvláštního zřetele

V rámci okolností hodných zvláštního zřetele, k nimž je nutno přihlédnout podle komentovaného ustanovení, pak zákon uvádí čtyři následující kategorie okolností:

a) úmyslné způsobení újmy (zejména způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci),

Akcentování úmyslného způsobení újmy má podle našeho názoru dva okruhy důvodů: jednak důvody na straně škůdce (pokud způsobí újmu úmyslně, je zcela namístě též uplatnění sankční, resp. preventivně sankční funkce náhrady škody), jednak na straně poškozeného (který zpravidla subjektivně hůře zpracovává skutečnost, že újma mu byla způsobena úmyslně). Zvláštní okolnostmi, k nimž je třeba přihlédnout, uvádí zákonodárce demonstrativním výčtem (použití lsti, pohrůžky, zneužití závislosti poškozeného na škůdci). Naplnění těchto okolností soudy dovodily například ve věci sp. zn. 4 Tdo 482/2016, kdy čin pachatele (zvlášť závažný zločin znásilnění) směřoval vůči nevlastní dceři (dceři družky, s níž pachatel žil), která byla v době činu mladší patnácti let, přičemž zneužíval její postavení vyplývající z toho, že se jednalo o druha její matky.

b) násobení účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost,

V tomto případě je hlavním důvodem pro přihlédnutí k této okolnosti účinek na osobu poškozeného, který se zpravidla obtížněji vyrovnává s újmou, o níž byla informována veřejnost. Je přitom zcela lhostejné, kdo je původcem informace veřejnosti, tj. zda přímo škůdce, či sdělovací prostředky. V tomto bodě je nutno odlišovat mezi samotným zásahem, který může být způsoben hromadnými sdělovacími prostředky (šíření difamační informace), a informování o zásahu veřejnými sdělovacími prostředky, jímž se zesilují účinky zásahu.

c) způsobení újmy v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru,

Diskriminace je na mnoha místech právního řádu zakázána [srov. předpisy nejvyšší právní síly – čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8); čl. 3 odst. 1 LZPS; dále mj. zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a mnohé další]. Činy, které mají diskriminační motiv, pak zákonodárce zvláštním způsobem sakcionuje – v rámci trestní represe např. zvýšením trestní sazby [ srov. např. ustanovení § 140 odst. 3 písm. g) TZ ], v komentovaném ustanovení ve vztahu ke způsobené újmě jako okolnost, k níž se má přihlížet při určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění, tedy je zde opět posílena sankční, resp. preventivně sankční funkce zadostiučinění ve vztahu ke škůdci.

d) jiné obdobně závažné důvody.

Poslední kategorii zákonodárce formuloval velmi otevřeně s ohledem na variabilitu situací, k nimž v praxi dochází a jež právní úprava stěží může přesně popsat a předvídat.

Ve věci sp. zn. 25 Cdo 3111/2018 takovými jinými závažnými důvody, které odůvodňují navýšení základní výše zadostiučinění, shledal okolnosti, kdy škůdce zavraždil manželku poškozeného a matku dvou poškozených - nezletilých dětí útlého věku (v době úmrtí matky ve věku čtyři a sedm let) při výkonu služby u bezpečnostního sboru. Jednalo se o policistku zavražděnou při výkonu služby škůdcem, který do ní najel svým vozidlem po předchozí honičce s policií, kdy byl pod vlivem návykových látek a měl již uložen zákaz řízení motorových vozidel. Nejvyšší soud dovodil, že popsané okolnosti, za nichž došlo k vraždě manželky a matky poškozených, která

Nahrávám...
Nahrávám...