dnes je 12.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2961

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3.2.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2961

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Náklady pohřbu]

Náhrada nákladů na pohřeb podle komentovaného ustanovení je svým druhem náhradou škody, tj. majetkové újmy, a to ve formě skutečné škody. Komentované ustanovení přiznává právo na náhradu nákladů pohřbu usmrcené osoby vůči škůdci.

Nahrazované náklady

Za náklady pohřbu lze považovat náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výlohy, případně též náklady na smuteční ošacení (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2004, sp. zn. 25 Cdo 818/2004).

Podmínkou pro jejich náhradu je jejich přiměřenost. Nahrazeny mají být obvyklé náklady důstojného pohřbu, nikoli však náklady přemrštěné, uměle navyšované apod. (k tomu srov. též základní zásady v úvodní části NOZ, zejména zásadu poctivosti v ustanovení § 6 odst. 1). Nelze tak přiznat náhradu nákladů, jejichž výše převyšuje místní a časové zvyklosti, případně obvyklá přání zesnulého (vyjádřil-li je za života a odpovídají-li místním a časovým zvyklostem; k přáním zesnulého srov. ustanovení § 114 odst. 1). Není důvod a nebylo by ani akceptovatelné z hlediska obecné spravedlnosti přenášet na škůdce nepřiměřené, mimořádné náklady.

Zákon výslovně ukládá přihlédnout k okolnostem jednotlivého případu, takže výši náhrady je možné vzhledem k okolnostem v jednotlivé věci navýšit (při současném dodržení požadavku přiměřenosti), případně snížit.1

Jde o náhradu škody. Výši škody nelze ztotožňovat automaticky s výší – byť přiměřených – vynaložených nákladů na pohřeb. Jestliže poškozeným je poskytnuta sociální dávka (pohřebné) podle ustanovení § 47 a § 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pak v rozsahu této dávky nevzniká škoda a o tuto částku je třeba ponížit výši náhrady podle ustanovení § 2961. Právě uvedené by bylo lze dovodit i bez výslovné úpravy v ustanovení § 2961 (jde o otázku výše škody), nicméně i zde platí superflua non nocet.

Výše pohřebného v současné době činí 5.000 Kč (srov. ustanovení § 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), lze ji však přiznat pouze omezenému okruhu osob, resp. za omezených podmínek (srov. ustanovení § 47 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Aktivní legitimace

Škoda spočívající ve vynaložených nákladech na pohřeb vznikla osobě, která tyto náklady reálně

Nahrávám...
Nahrávám...